یادداشت‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

یادداشت‌ها (Comments)

یادداشت‌ها برای توضیح بخشی از عبارت SQL یا برای جلوگیری از اجرای عبارت‌های SQL استفاده می‌شوند.[۱]

توجه: مثال‌های این بخش در Firefox و Microsoft Edge اجرا نمی‌شوند!

یادداشت‌ها در بانک اطلاعاتی Microsoft Access پشتیبانی نمی‌شوند. Firefox و Microsoft Edge از بانک اطلاعاتی Microsoft Access در مثال‌های ما استفاده می‌کنند.

یادداشت‌های تک خطی

یادداشت‌های تک خطی با -- شروع می‌شوند.

هر متنی بین -- تا آخر خط نادیده گرفته خواهد شد (اجرا نخواهد شد).

مثال زیر از یک یادداشت تک خطی بعنوان توضیح استفاده کرده‌است:

مثال
--Select all:
SELECT * FROM Customers;

مثال زیر از یک یادداشت تک خطی برای نادیده گرفته شدن آخر خط استفاده می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Customers -- WHERE City='Berlin';

مثال زیر از یک یادداشت تک خطی برای نادیده گرفتن یک عبارت استفاده می‌کند:

مثال
--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;

یادداشت‌های چند خطی

یادداشت‌های چند خطی با /* آغاز و با */ تمام می‌شوند.

هر متنی بین /* و */ نادیده گرفته خواهد شد.

مثال زیر از یک یادداشت چند خطی بعنوان یک توضیح استفاده می‌کند:

مثال
/*Select all the columns
of all the records
in the Customers table:*/
SELECT * FROM Customers;

مثال زیر از یک یادداشت چندخطی برای نادیده گرفتن چند عبارت استفاده می‌کند:

مثال
/*SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;
SELECT * FROM Orders;
SELECT * FROM Categories;*/
SELECT * FROM Suppliers;

برای چشم پوشی از بخشی از عبارت، هم می‌توان از یادداشت /* */ استفاده کرد.

مثال زیر از یک یادداشت برای نادیده گرفتن بخشی از یک خط استفاده می‌کند:

مثال
SELECT CustomerName, /*City,*/ Country FROM Customers;

مثال زیر از یک یادداشت برای نادیده گرفتن بخشی از یک عبارت استفاده می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Customers WHERE (CustomerName LIKE 'L%'
OR CustomerName LIKE 'R%' /*OR CustomerName LIKE 'S%'
OR CustomerName LIKE 'T%'*/ OR CustomerName LIKE 'W%')
AND Country='USA'
ORDER BY CustomerName;منابع آموزشی