کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

کلمه کلیدی RIGHT JOIN در SQL

کلمه کلیدی RIGHT JOIN همه رکوردهای جدول راست (table2)، و رکوردهای مطابق از جدول چپ (table1) را برمی‌گرداند. هنگامی که تطابقی وجود نداشته باشد، نتیجه NULL است.[۱]

نحو RIGHT JOIN
SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;


توجه: در برخی از بانک‌های اطلاعاتی، RIGHT JOIN را RIGHT OUTER JOIN می‌نامند.

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در این آموزش از بانک اطلاعاتی نمونه معروف Northwind استفاده می‌کنیم.

در ادامه انتخابی از جدول “Orders” آمده‌است:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

و انتخابی از جدول "Employees":

EmployeeID LastName FirstName BirthDate Photo
1 Davolio Nancy 12/8/1968 EmpID1.pic
2 Fuller Andrew 2/19/1952 EmpID2.pic
3 Leverling Janet 8/30/1963 EmpID3.pic

مثال SQL RIGHT JOIN

عبارت SQL زیر همه کارمندان و هر سفارشی که ممکن است داشته باشند را برمی‌گرداند:

مثال
SELECT Orders.OrderID, Employees.LastName, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID;

توجه: کلمه کلیدی RIGHT JOIN همه رکوردهای جدول راست (Employees) را برمی‌گرداند، حتی اگر هیچ مطابقتی در جدول چپ (Orders) نداشته باشد.


منابع آموزشی