کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

کلمه کلیدی LEFT JOIN در SQL

کلمه کلیدی LEFT JOIN همه رکوردهای جدول چپ را (table1) و رکوردهای مطابق آنها در جدول راست (table2) برمی‌گرداند. اگر مطابقتی وجود نداشته باشد، نتیجه در جدول سمت راست NULL است.[۱]

نحو LEFT JOIN
SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;


توجه: در برخی از بانک‌های اطلاعاتی LEFT JOIN را LEFT OUTER JOIN می‌نامند.

Demo Database

در ادامه انتخابی از جدول “Customers” آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

و انتخابی از جدول "Orders":

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

مثال SQL LEFT JOIN

عبارت SQL زیر همه مشتری‌ها و هر سفارشی که ممکن است داشته باشند را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

توجه: کلمه کلیدی LEFT JOIN همه رکوردهای جدول چپ (Customers) را برمی‌گرداند، حتی اگر هیچ مطابقتی در جدول راست نداشته باشد (Orders).


منابع آموزشی