کلمهٔ کلیدی INNER JOIN

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

کلمه کلیدی INNER JOIN در SQL

کلمه کلیدی INNER JOIN همه رکوردهایی که در هر دو جدول مقدار مطابق (Matching Value) داشته باشند را انتخاب می‌کند.[۱]

نحو INNER JOIN
SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در این آموزش از بانک اطلاعاتی نمونه معروف Northwind استفاده می‌کنیم.

در ادامه انتخابی از جدول “Orders” آمده‌است:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

و انتخابی از جدول "Customers":

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

مثال SQL INNER JOIN

عبارت SQL زیر همه سفارشات را با اطلاعات مشتری انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID;

توجه: کلمه کلیدی INNER JOIN همه ردیف‌های هردو جدول را تازمانی برمی‌گرداند که مطابقتی بین ستون‌ها وجود داشته باشد. اگر رکوردهایی در جدول “Orders” باشند که در جدول “Customer” مطابقتی نداشته باشند (یعنی CustomerID آنها در جدول “Customers” وجود نداشته باشد)، این سفارش‌ها نمایش داده نخواهند شد!

اتصال سه جدول

عبارت SQL زیر همه رکوردهای customer و اطلاعات shipper را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Shippers.ShipperName
FROM ((Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID)
INNER JOIN Shippers ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID);منابع آموزشی