نحو

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

جدول‌های بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی اغلب دارای یک یا چند جدول است. هر جدول با یک نام (مثلاً “Customers” یا “Orders”) شناخته می‌شود. جدول‌ها شامل رکوردهای (ردیف‌ها) داده هستند.[۱]

در این آموزش ما از نمونهٔ بانک اطلاعاتی معروف Northwind استفاده می‌کنیم (موجود در MS Access و MS SQL Server)

در ادامه قسمت‌هایی از جدول “Customers” آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

جدول بالا دارای پنج رکورد است (به ازاء هر مشتری) و هفت ستون (CustomerID ,CustomerName ,ContactName ,Address, City ,PostalCode و Country)

عبارت‌های SQL

اکثر اعمالی که برای اجرا در یک بانک اطلاعاتی نیاز دارید توسط عبارت‌های SQL انجام می‌شوند.

عبارت SQL زیر همه رکوردهای جدول “Customers” را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Customers;

در این آموزش همه چیز را در مورد عبارت‌های مختلف SQL به شما خواهیم آموخت.

به یاد داشته باشید که

 • کلمه‌های کلیدی SQL case sensitive (حساس به بزرگی و کوچکی حروف) نیستند: select مشابه SELECT است

در این آموزش ما همه کلمه‌های کلیدی SQL را با حروف بزرگ می‌نویسیم.

نقطه ویرگول بعد از عبارت‌های SQL؟

برخی از بانک‌های اطلاعاتی در انتهای هر عبارت SQL به نقطه ویرگول ; نیاز دارند.

نقطه ویرگول ; روشی‌است استاندارد، برای جداسازی هر عبارت SQL در سیستم‌های بانک اطلاعاتی‌است که اجرای بیش از یک عبارت SQL در یک فراخوانی به سرور را فراهم می‌کند.

در این آموزش، ما از نقطه ویرگول ; در انتهای هر عبارت SQL استفاده می‌کنیم.

بعضی از مهمترین فرمان‌های SQL

 • SELECT - داده‌ها را از بانک اطلاعاتی استخراج می‌کند
 • UPDATE - داده‌های بانک اطلاعاتی را بروزرسانی می‌کند
 • DELETE - داده‌ها را از بانک اطلاعاتی حذف می‌کند
 • INSERT INTO - داده‌های جدیدی به بانک اطلاعاتی اضافه می‌کند
 • CREATE DATABASE - یک بانک اطلاعاتی جدید ایجاد می‌کند
 • ALTER DATABASE - یک بانک اطلاعاتی را تغییر می‌دهد
 • CREATE TABLE - جدول جدید ایجاد می‌کند
 • ALTER TABLE - جدولی را تغییر می‌دهد
 • DROP TABLE - یک جدول را حذف می‌کند
 • CREATE INDEX - یک شاخص ایجاد می‌کند (کلید جستجو)
 • DROP INDEX - شاخصی را حذف می‌کند


منابع آموزشی