نام‌های مستعار (Aliases)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

نام‌های مستعار در SQL

نام‌های مستعار SQL برای نامگذاری موقت یک جدول، یا ستونی در یک جدول استفاده می‌شوند.[۱]

نام‌های مستعار اغلب برای افزایش قابلیت خواندن نام ستون‌ها به کار می‌روند.

نام مستعار فقط به اندازه مدت زمان پرس‌وجو وجود دارد.

نحو نام مستعار برای ستون
SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;
نحو نام مستعار برای جدول
SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در این آموزش ما از بانک اطلاعاتی معروف نمونه Northwind استفاده می‌کنیم.

در ادامه انتخابی از جدول "Customers" آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK

و انتخابی از جدول "Orders":

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10354 58 8 1996-11-14 3
10355 4 6 1996-11-15 1
10356 86 6 1996-11-18 2

مثال‌های نام مستعار برای ستون‌ها

عبارت SQL زیر دو نام مستعار ایجاد می‌کند؛ یکی برای ستون CustomerID و دیگری برای ستون CustomerName:

مثال
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer
FROM Customers;

عبارت SQL زیر دو نام مستعار ایجاد می‌کند؛ یکی برای ستون CustomerID و دیگری برای ستون ContactName.

توجه: اگر نام مستعار دارای فاصله باشد (Space) نیازمند علامت نقل قول دوتایی یا براکت [ ] است:

مثال
SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person]
FROM Customers;

عبارت SQL زیر یک نام مستعار به نام “Address” ایجاد می‌کند که چهار ستون (Address, PostalCode, City و Country) را با هم ترکیب می‌کند:

مثال
SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address
FROM Customers;
توجه: برای داشتن عبارت SQL بالا در MySQL از عبارت زیر استفاده کنید:
SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address
FROM Customers;

مثال نام مستعار برای جدول‌ها

عبارت SQL زیر همه سفارش‌های مشتری با CustomerID=4 (Around the Horn) را انتخاب می‌کند. ما از جدول‌های "Customers" و "Orders" استفاده می‌کنیم و به آنها به ترتیب نام‌های مستعار “c” و “o” را می‌دهیم (در اینجا از نام‌های مستعار برای کوتاهتر کردن SQL استفاده می‌کنیم):

مثال
SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName='Around the Horn' AND c.CustomerID=o.CustomerID;

عبارت SQL زیر مشابه عبارت بالا اما بدون نام‌های مستعار است:

مثال
SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName='Around the Horn' AND Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

نام مستعار هنگامی مفید است که:

  • بیش از یک جدول در یک پرس‌وجو، وجود داشته باشد
  • در پرس‌وجو از توابع استفاده شده باشد
  • نام ستون‌ها بزرگ یا خیلی قابل خواندن نباشد
  • دو یا چند ستون با هم ترکیب شوند


منابع آموزشی