مقدارهای NULL

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

مقدار NULL چیست؟

یک فیلد با مقدار NULL، یک فیلد بدون مقدار است.[۱]

اگر فیلدی در جدول اختیاری باشد، اضافه‌کردن رکورد جدید یا بروزرسانی یک رکورد بدون اضافه‌کردن یک مقدار برای این فیلد امکان‌پذیر است؛ بنابراین این فیلد با مقدار NULL ذخیره می‌شود.

توجه: یک مقدار NULL با مقدار صفر یا فیلدی که دارای فاصله‌ها (Spaces) است تفاوت دارد. فیلد با مقدار NULL فیلدی است که هنگام ایجاد رکورد خالی (بدون مقدار) رها شده‌است.

چگونه مقدارهای NULL را بررسی کنیم؟

بررسی مقدارهای NULL با عملگرهای مقایسه ای مانند =، < یا <> ممک نیست.

باید بجای آنها از عملگرهای IS NULL و IS NOT NULLاستفاده کنیم.

نحو IS NULL
SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NULL;
نحو IS NOT NULL
SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NOT NULL;

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

عملگر IS NULL

عملگر IS NULL برای بررسی مقدارهای خالی (مقدارهای NULL) استفاده می‌شود.

SQL زیر همه مشتری‌هایی که فیلد "Address" آنها مقدار NULL دارد را لیست می‌کند:

مثال
SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NULL;
نکته: همیشه از IS NULL برای جستجوی مقدارهای NULL استفاده کنید.

عملگر IS NOT NULL

عملگر ID NOT NULL برای بررسی مقدارهای غیرخالی (non-empty) (مقدارهای غیر NULL) استفاده می‌شود.

SQL زیر همه مشتری‌هایی که فیلد "Address" آنها مقدار دارد را لیست می‌کند:

مثال
SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NOT NULL;منابع آموزشی