متصل کردن (Join)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

Join در SQL

عبارت JOIN برای ترکیب ردیف‌های دو یا چند جدول، براساس یک ستون مرتبط بین آنها، استفاده می‌شود.[۱]

ما به یک انتخاب از جدول “Orders” نگاهی می‌اندازیم:

OrderID CustomerID OrderDate
10308 2 1996-09-18
10309 37 1996-09-19
10310 77 1996-09-20

سپس، یک انتخاب از جدول "Customers" را ببینیم:

CustomerID CustomerName ContactName Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mexico

دقت کنید که ستون "CustomerID" در جدول "Orders"به "CustomerID" در جدول "Customers"اشاره می‌کند. رابطه بین دو جدول بالا ستون "CustomerID" است.

سپس، می‌توانیم عبارت SQL زیر را ایجاد کنیم (که دارای یک INNER JOIN است)، که رکوردهایی را انتخاب می‌کند که با مقدارهای هر دو جدول مطابقت دارد:

مثال
SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;


و این عبارت نتیجه ای شبیه زیر تولید می‌کند:

OrderID CustomerName OrderDate
10308 Ana Trujillo Emparedados y helados 9/18/1996
10365 Antonio Moreno Taquería 11/27/1996
10383 Around the Horn 12/16/1996
10355 Around the Horn 11/15/1996
10278 Berglunds snabbköp 8/12/1996

انواع مختلف SQL JOINها

در ادامه انواع مختلف JOINها در SQL را بررسی می‌کنیم:


منابع آموزشی