عملگر EXISTS

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عملگر EXISTS در SQL

عملگر EXISTS برای بررسی وجود رکورد در subquery (زیرشاخه پرس‌وجو) استفاده می‌شود.[۱]

اگر subquery یک یا چند رکورد را برگرداند، عملگر EXISTS, true برمی‌گرداند.

نحو EXISTS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Products” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

و انتخابی از جدول "Suppliers":

SupplierID SupplierName ContactName Address City PostalCode Country
1 Exotic Liquid Charlotte Cooper 49 Gilbert St. London EC1 4SD UK
2 New Orleans Cajun Delights Shelley Burke P.O. Box 78934 New Orleans 70117 USA
3 Grandma Kelly's Homestead Regina Murphy 707 Oxford Rd. Ann Arbor 48104 USA
4 Tokyo Traders Yoshi Nagase 9-8 Sekimai Musashino-shi Tokyo 100 Japan

مثال‌های SQL EXISTS

عبارت SQL زیر TRUE برمی‌گرداند و همه تأمین کننده‌های دارای قیمت محصول کمتر از ۲۰ را لیست می‌کند:

مثال
SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price < 20);

عبارت SQL زیر TRUE برمی‌گرداند و همه تأمین کننده‌های دارای قیمت برابر با ۲۲ را لیست می‌کند:

مثال
SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price = 22);منابع آموزشی