عملگر BETWEEN

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عملگر BETWEEN در SQL

عملگر BETWEEN مقدارهای بین محدوده مشخص شده را انتخاب می‌کند. این مقدارها می‌توانند اعداد، متن یا تاریخ باشند.[۱]

عملگر BETWEEN فراگیر است: مقدارهای شروع و پایان مشخص می‌شوند.

نحو BETWEEN
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 1 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 1 2 36 boxes 21.35

مثال BETWEEN

عبارت SQL زیر همهٔ محصولات با price بین ۱۰ و ۲۰ را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

مثال BETWEEN با NOT

برای نشان دادن محصولات خارج از محدوده مشخص شده در مثال قبلی از NOT BETWEEN استفاده می‌کنیم:

مثال
SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

مثال BETWEEN با IN

عبارت SQL زیر همه محصولات با قیمت ۱۰ و ۲۰ را انتخاب می‌کند. بعلاوه؛ محصولات با CategoryID برابر با ۱، ۲ یا ۳ را نشان نمی‌دهد:

مثال
SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20
AND CategoryID NOT IN (1,2,3);

مثال BETWEEN برای مقدارهای عددی

عبارت SQL زیر همه محصولات با ProductName بین Carnarvon Tigers و Mozzarella di Giovanni را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

عبارت SQL زیر همه محصولات با ProductName بین Carnarvon Tigers و Chef Anton's Cajun Seasoning را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN "Carnarvon Tigers" AND "Chef Anton's Cajun Seasoning"
ORDER BY ProductName;

مثال BETWEEN با NOT برای مقادیر متنی

عبارت SQL زیر همه محصولات با ProductName بین Carnarvon Tigers و Mozzarella di Giovanni نباشد را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Products
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

جدول نمونه

در ادامه یک انتخاب از جدول “Orders” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10248 90 5 7/4/1996 3
10249 81 6 7/5/1996 1
10250 34 4 7/8/1996 2
10251 84 3 7/9/1996 1
10252 76 4 7/10/1996 2

مثال BETWEEN برای تاریخ‌ها

عبارت SQL زیر همه سفارشات با OrderDate بین '01-July-1996' و '31-July-1996' را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #01/07/1996# AND #31/07/1996#;

یا:

مثال
SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31';منابع آموزشی