عبارت UPDATE

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت SQL UPDATE

عبارت UPDATE برای تغییر رکوردهای موجود در جدول استفاده می‌شود.[۱]

نحو UPDATE
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;
توجه: هنگام بروز رسانی رکوردهای جدول دقت کنید! به شرط WHERE در عبارت UPDATE توجه کنید. شرط WHERE مشخص می‌کند کدام رکورد(ها) باید بروزرسانی شوند. اگر شرط WHERE را حذف کنید، همه رکوردهای جدول بروزرسانی خواهند شد!

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

بروزرسانی جدول

عبارت SQL زیر اولین مشتری (CustomerID = 1) را با اطلاعات تماس جدید و یک شهر جدید بروزرسانی می‌کند.

مثال
UPDATE Customers
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt'
WHERE CustomerID = 1;

اکنون انتخاب از جدول "Customers" به شکل زیر خواهد بود:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

بروزرسانی چند رکورد

این عبارت WHERE است که تعیین می‌کند چه تعداد رکورد باید بروزرسانی شوند.

عبارت SQL زیر contactname را برای همهٔ رکوردهایی که country آنها برابر “Mexico” است به “Juan” بروزرسانی می‌کند:

مثال
UPDATE Customers
SET ContactName='Juan'
WHERE Country='Mexico';

اکنون انتخاب از جدول "Customers" به شکل زیر خواهد بود:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Juan Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

هشدار بروزرسانی!

هنگام بروزرسانی رکوردها دقت کنید. اگر شرط WHERE حذف شود، همهٔ رکوردها بروزرسانی خواهند شد!

مثال
UPDATE Customers
SET ContactName='Juan';

اکنون انتخاب از جدول "Customers" به شکل زیر خواهد بود:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Juan Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Juan Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Juan 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Juan Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden


منابع آموزشی