عبارت SELECT INTO

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت SELECT INTO در SQL

عبارت SELECT INTO داده‌ها را از یک جدول به جدول جدیدی کپی می‌کند.[۱]

نحو SELECT INTO

همه ستون‌ها را در یک جدول جدید کپی می‌کند:

SELECT *
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

برخی از ستون‌ها را در یک جدول جدید کپی می‌کند:

SELECT column1, column2, column3, ...
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

جدول جدید با نام ستون‌ها و انواع داده‌ای که در جدول اولیه تعریف شده ایجاد می‌شود. می‌توانید با استفاد از عبارت AS نام ستون‌های جدیدی ایجاد کنید.

مثال‌های SQL SELECT INTO

عبارت SQL زیر یک کپی پشتیبان از Customers ایجاد می‌کند:

SELECT * INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

عبارت SQL زیر از عبارت IN برای کپی کردن جدول در یک جدول جدید در بانک اطلاعاتی دیگر استفاده می‌کند:

SELECT * INTO CustomersBackup2017 IN 'Backup.mdb'
FROM Customers;

عبارت SQL زیر فقط چند ستون را در یک جدول جدید کپی می‌کند:

SELECT CustomerName, ContactName INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

عبارت SQL زیر فقط مشتری‌های آلمانی را در یک جدول جدید کپی می‌کند:

SELECT * INTO CustomersGermany
FROM Customers
WHERE Country = 'Germany';

عبارت SQL زیر داده‌های بیش از یک جدول را در یک جدول جدید کپی می‌کند:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
INTO CustomersOrderBackup2017
FROM Customers
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;


نکته: SELECT INTO را می‌توان برای ایجاد جدول خالی و جدید با استفاده از طرح (Schema) جدول دیگر استفاده کرد. فقط باید شرط WHERE که سبب می‌شود پرس‌وجو هیچ داده‌ای برنگرداند به آن اضافه شود:

SELECT * INTO newtable
FROM oldtable
WHERE 1 = 0;منابع آموزشی