عبارت SELECT DISTINCT

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت SQL SELECT DISTINCT

عبارت SELECT DISTINCT برای انتخاب فقط مقدارهای متمایز (متفاوت) استفاده می‌شود.[۱]

نحو SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name;

نسخهٔ نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

مثال SELECT بدون DISTINCT

عبارت SQL زیر همه مقادیر (شامل مقدارهای تکراری) را از ستون "Country" در جدول "Customers"انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT Country FROM Customers;

حال می‌خواهیم از کلمه کلیدی DISTINCT در عبارت SELECT بالا استفاده کرده و نتیجه را مشاهده کنیم.

مثال‌های SELECT DISTINCT

عبارت SQL زیر فقط مقدارهای DISTINCT (به فارسی: متمایز) را از ستون "Country" در جدول "Customers"انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT DISTINCT Country FROM Customers;

عبارت SQL زیر تعداد کشورهای مشتری متفاوت (متمایز) را لیست می‌کند:

مثال
SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers;


توجه: مثال بالا در Firefox و Microsoft Edge اجرا نمی‌شود! زیرا COUNT(DISTINCT column_name) در بانک اطلاعاتی Microsoft Access پشتیبانی نمی‌شود. Firefox و Microsoft Edge در مثال‌های ما از Microsoft Access استفاده می‌کنند.

در اینجا راه حلی برای MS Access وجود دارد:


منابع آموزشی