عبارت INSERT INTO

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت INSERT INTO در SQL

عبارت INSERT INTO برای واردکردن رکوردهای جدید به جدول استفاده می‌شود.[۱]

عبارت INSERT INTO

نوشتن عبارت INSERT INTO به دو روش امکان‌پذیر است.

اولین روش نام ستون‌ها و مقدارهایی که باید وارد شوند را مشخص می‌کند:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

اگر می‌خواهید برای همه ستون‌های جدول مقداری را وارد کنید، نیازی به مشخص کردن نام ستون‌ها در پرس‌وجوی SQL نیست. با این حال، مطمئن شوید ترتیب مقدارها مشابه ترتیب ستون‌های جدول است. نحو INSERT INTO به شکل زیر خواهد بود:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

مثال INSERT INTO

عبارت SQL زیر رکورد جدیدی را به جدول "Customers" اضافه می‌کند:

مثال
INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');

اکنون انتخاب از جدول "Customers" به شکل زیر خواهد بود:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway

آیا دقت کردید که هیچ عددی برای فیلد CustomerID اضافه نکردیم؟

ستون CustomerID یک فیلد auto-increment است و هنگام اضافه‌کردن رکورد جدید به‌طور خودکار تولید خواهد شد.

واردکردن داده به ستون‌های خاص

همچنین واردکردن داده فقط به ستون‌های خاص نیز ممکن است.

عبارت SQL زیر یک رکورد جدید اضاف می‌کند، اما فقط به ستون‌های "CustomerName", "City" و "Country"داده وارد می‌کند (CustomerID بطور خودکار بروزرسانی می‌شود):

مثال
INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');

اکنون انتخاب از جدول "Customers" به شکل زیر خواهد بود:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal null null Stavanger null Norway


منابع آموزشی