عبارت GROUP BY

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت GROUP BY در SQL

عبارت GROUP BY ردیف‌هایی که مقدار مشابهی دارند را به ردیف‌های خلاصه گروه‌بندی می‌کند، مانند «پیدا کردن تعداد مشتری‌ها در هر کشور».[۱]

عبارت GROUP BY اغلب با توابع تجمیعی (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) برای گروه‌بندی RESULT-SET بوسیله یک یا چند ستون استفاده می‌شوند.

نحو GROUP BY
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

مثال‌های SQL GROUP BY

عبارت SQL زیر تعداد مشتری‌های هر کشور را لیست می‌کند:

مثال
SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country;

عبارت SQL زیر تعداد مشتری‌های هر کشور را، بصورت مرتب از زیاد به کم، لیست می‌کند:

مثال
SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Orders” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10248 90 5 1996-07-04 3
10249 81 6 1996-07-05 1
10250 34 4 1996-07-08 2

و انتخابی از جدول "Shippers":

ShipperID ShipperName
1 Speedy Express
2 United Package
3 Federal Shipping

مثال GROUP BY با JOIN

عبارت SQL زیر تعداد سفارش‌های ارسال شده توسط هر محموله کشتی را لیست می‌کند:

مثال
SELECT Shippers.ShipperName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders
LEFT JOIN Shippers ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID
GROUP BY ShipperName;


منابع آموزشی