عبارت DELETE

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت SQL DELETE

عبارت DELETE برای حذف رکوردهای موجود در جدول استفاده می‌شود.[۱]

نحو DELETE
DELETE FROM table_name WHERE condition;


توجه: هنگام حذف رکوردهای جدول دقت کنید! به شرط WHERE در عبارت DELETE توجه کنید. شرط WHERE مشخص می‌کند کدام رکورد(ها) باید حذف شوند. اگر شرط WHERE را بردارید، همه رکوردهای جدول حذف خواند شد!

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

مثال SQL DELETE

عبارت SQL زیر مشتری به نام "Alfreds Futterkiste" را از جدول "Customers" حذف می‌کند:

مثال
DELETE FROM Customers WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

اکنون جدول "Customers" به شکل زیر خواهد بود:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

حذف همه رکوردها

می‌توان همه ردیف‌های جدول را بدون حذف جدول، حذف کرد. این یعنی ساختار جدول، ویژگی‌ها (attributes) و شاخص‌ها (indexes) باقی خواهند ماند:

DELETE FROM table_name;

عبارت SQL زیر همه ردیف‌های جدول "Customers" را بدون حذف کردن جدول حذف می‌کند:

مثال
DELETE FROM Customers;منابع آموزشی