عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

عبارت SELECT TOP در SQL

عبارت SELECT TOP برای تعیین تعداد رکوردهایی که باید انتخاب شوند استفاده می‌شوند.[۱]

عبارت SELECT TOP در جدول‌های بزرگ با هزاران جدول مفید است.

برگرداندن تعداد زیاد رکوردها ممکن است سرعت (Performance) را تحت تأثیر قرار دهد.

توجه: همه سیستم‌های بانک اطلاعاتی از عبارت SELECT TOP پشتیبانی نمی‌کنند. MySQL از عبارت LIMIT برای محدودکردن تعداد رکوردها پشتیبانی می‌کند، در حالیکه Oracle از ROWNUM استفاده می‌کند.

نحو SQL Server / MS Access:
SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition;
نحو MySQL:
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
LIMIT number;
نحو Oracle:
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;


نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

مثال‌های TOP ،LIMIT و ROWNUM

عبارت SQL زیر سه رکورد اول از جدول "Customers" را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT TOP 3 * FROM Customers;

عبارت SQL زیر مثال معادل با استفاده عبارت LIMIT را نشان می‌دهد:

مثال
SELECT * FROM Customers
LIMIT 3;

عبارت SQL زیر مثال معادل با استفاده از ROWNUM را نشان می‌دهد:

SELECT * FROM Customers
WHERE ROWNUM <= 3;

مثال SQL TOP PERCENT

عبارت SQL زیر ۵۰٪ اول رکوردها را از جدول "Customers" انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Customers;

اضافه‌کردن شرط WHERE

عبارت SQL زیر سه رکورد اول را که country آنها برابر با "Germany"است را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT TOP 3 * FROM Customers
WHERE Country='Germany';

عبارت SQL زیر مثال معادل با استفاده از LIMIT را نشان می‌دهد:

مثال
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
LIMIT 3;

عبارت SQL زیر مثال معادل را با استفاده از ROWNUM نشان می‌دهد:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND ROWNUM <= 3;منابع آموزشی