شرط WHERE

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

شرط WHERE

شرط WHERE برای فیلترکردن رکوردها استفاده می‌شود.[۱]

شرط WHERE فقط رکوردهایی را استخراج می‌کند که شرط مشخص شده را برآورده کنند.

نحو WHERE
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

توجه: شرط WHERE نه تنها برای عبارت SELECT استفاده می‌شود، بلکه در عبارت‌های UPDATE و DELETE و غیره هم استفاده می‌شود!

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

مثال شرط WHERE

عبارت SQL زیر همه مشتری‌های کشور “Mexico” در جدول “Customer” را انتخاب می‌کند:

مثال
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';

فیلدهای متنی در مقابل فیلدهای عددی

در SQL لازم است مقادیر متنی در میان علامت نقل قول تکی قرار گیرد (اکثر سیستم‌های بانک اطلاعاتی نماد نقل قول دوتایی هم مجاز است).

با این حال، فیلدهای عددی نباید در نمادهای نقل قول قرار بگیرند:

مثال
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1;


عملگرها در شرط WHERE

عملگرهای زیر را می‌توان در عبارت شرطی WHERE استفاده کرد:

عملگر تعریف مثال
= مساوی مشاهدهٔ نتیجه »
> بزرگتر مشاهدهٔ نتیجه »
< کوچکتر مشاهدهٔ نتیجه »
>= بززگتر مساوی مشاهدهٔ نتیجه »
<= کوچکتر مساوی مشاهدهٔ نتیجه »
<> نامساوی. توجه: در برخی از نسخه‌های SQL این عملگر ممکن است بصورت != نوشته شود مشاهدهٔ نتیجه »
BETWEEN در بین یک محدوده خاص مشاهدهٔ نتیجه »
LIKE جستجوی یک الگو مشاهدهٔ نتیجه »
IN تعیید چند مقدار ممکن برای یک ستون مشاهدهٔ نتیجه »


منابع آموزشی