آموزش SQL

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها


SQL یک زبان استاندارد برای ذخیره‌سازی، دستکاری و بازیابی داده در بانک اطلاعاتی است.

ما در این آموزش SQL، به شما نحوه استفاده از SQL در: MySQL ,SQL Server ,MS Access ,Oracle ,Sybase ,Informix ,Postgres و سیستم‌های بانک اطلاعاتی یا بانک اطلاعاتی‌ دیگر را می‌آموزیم.

مثال‌های هر بخش

با ویرایشگر آنلاین SQL ما، می‌توانید عبارت‌های SQL را ویرایش کنید و برای مشاهده نتیجه روی یک کلید کلیک کنید.[۱]

مثال
SELECT * FROM Customers;

بر روی کلید «مشاهدهٔ نتیجه» کلیک کنید تا نحوه عملکرد آن را مشاهده کنید.

شروع آموزش SQL »

تمرین‌های SQL

مثال‌های SQL

توسط مثال‌ها بیاموزید! این آموزش همه توضیحات را مثال‌های روشن کننده توضیح می‌دهد.

مرجع‌های SQL

در WikiCod مرجع کاملی برای کلمات کلیدی و تابع‌ها خواهید یافت:

انواع دادهٔ SQL

انواع داده و دامنه‌ها برای MySQL ,Microsoft Access و SQL Server موجود هستند.


منابع آموزشی