توابع COUNT(), AVG() و SUM()

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

توابع COUNT(), AVG() و SUM() در SQL

تابع COUNT() تعداد ردیف‌هایی که با معیار خاصی مطابقت دارند را برمی‌گرداند.[۱]

تابع AVG() مقدار میانگین یک ستون عددی را برمی‌گرداند.

تابع SUM() مجموع کل یک ستون عددی را برمی‌گرداند.

نحو COUNT()
SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
نحو AVG()
SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
نحو SUM()
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;


نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

مثال COUNT()

عبارت SQL زیر تعداد محصولات را پیدا می‌کند:

مثال
SELECT COUNT(ProductID)
FROM Products;

توجه: مقدارهای NULL شمرده نمی‌شوند.

مثال AVG()

عبارت SQL زیر میانگین قیمت همه محصولات را پیدا می‌کند:

مثال
SELECT AVG(Price)
FROM Products;

توجه: مقدارهای NULL نادیده گرفته می‌شوند.

نسخه نمایشی بانک اطلاعاتی

در ادامه انتخابی از جدول “Customer” در بانک اطلاعاتی نمونه Northwind آمده‌است:

OrderDetailID OrderID ProductID Quantity
1 10248 11 12
2 10248 42 10
3 10248 72 5
4 10249 14 9
5 10249 51 40

مثال SUM()

عبارت SQL زیر مجموع فیلدهای "Quantity" در جدول "OrderDetails"را پیدا می‌کند:

مثال
SELECT SUM(Quantity)
FROM OrderDetails;

توجه: مقدارهای NULL نادیده گرفته می‌شوند.


منابع آموزشی