میانگین، میانه و مُد در پایتون (Mean Median Mode)

100% کامل شده تا
از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
۱شروع کار
۲میانگین، میانه، مُد
۳انحراف استاندارد
۴صدک
۵توزیع داده
۶توزیع داده نرمال
۷نمودار پراکندگی
۸رگرسیون خطی
۹رگرسیون چند جمله‌ای
۱۰رگرسیون چندگانه
۱۱مقیاس
۱۲آموزش / تست
۱۳درخت تصمیم
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون
با نگاه به گروهی از داده‌ها چه چیزی می‌توان آموخت؟[۱]


در یادگیری ماشین (و ریاضیات) اغلب یه مقدار وجود دارد که برای ما جالب است:

  • میانگین (Mean) - مقدار میانگین (معدل)
  • میانه (Median) - مقدار نقطه میانی
  • مُد (Mod) - رایج‌ترین مقدار

مثال: سرعت ۱۳ ماشین را ثبت کرده‌ایم:

speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

مقدار سرعت میانگین، میانه و رایج‌ترین چیست؟


میانگین[ویرایش | ویرایش]

مقدار متوسط، مقدار میانگین است.

برای محاسبه مقدار متوسط، جمع همهٔ مقادیر را بر تعداد آنها تقسیم می‌کنیم:

99+86+87+ 88+111+86+ 103+87+94+ 78+77+85+ 86) / 13 = 89.77

ماژول numPy متدی برای اینکار دارد:

مثال

از متد mean()در NumPy برای یافتن سرعت متوسط استفاده می‌کند:

import numpy

speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

x = numpy.mean(speed)

print(x)

نتیجه
89.76923076923077
میانه[ویرایش | ویرایش]

پس از اینکه همهٔ مقادیر را ذخیره کردید، مقدار میانه، مقدار وسطی است:

77, 78, 85, 86, 86, 86, 87 , 87, 88, 94, 99, 103, 111

باید پیش از انتخاب میانه اعداد مرتب شده باشند.

ماژول NumPy متدی برای یافتن میانه دارد:

مثال

از متد median() در NumPy برای یافتن مقدار میانه استفاده می‌کند:

import numpy

speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

x = numpy.median(speed)

print(x)

نتیجه
87.0


اگر در وسط اعداد، دو عدد وجود داشته باشد (تعداد اعداد زوج باشد)، مجموعه این دو عدد را بر دو تقسیم می‌کند.

برای محاسبه مقدار متوسط، جمع همهٔ مقادیر را بر تعداد آنها تقسیم می‌کنیم:

77, 78, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 94, 98, 99, 103

(86 + 87) / 2 = 86.5

مثال

با استفاده از ماژول NumPy:

import numpy

speed = [99,86,87,88,86,103,87,94,78,77,85,86]

x = numpy.median(speed)

print(x)

نتیجه
86.5


مُد[ویرایش | ویرایش]

مقدار مُد مقداری است که بیش‌ترین تکرار را در میان اعداد دارد:

99, 86, 87, 88, 111, 86, 103, 87, 94, 78, 77, 85, 86 = 86

ماژول SciPy برای اینکار یک متد دارد:

مثال

از متد mode() در SciPy برای یافتن عددی که بیش‌ترین تکرار را دارد استفاده می‌کند:

from scipy import stats

speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

x = stats.mode(speed)

print(x)

#The mode() method returns a ModeResult object that contains the mode number (86), and count (how many times the mode number appeared (3)).

نتیجه
ModeResult(mode=array([86]), count=array([3]))


خلاصهٔ بخش[ویرایش | ویرایش]

میانگین، میانه و مُد، تکنیک‌هایی هستند که اغلب در یادگیری ماشین استفاده می‌شوند، بنابراین درک مفهوم پشت آنها بسیار مهم است.

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۴۲ روز پیش