50 کامل شده تا

نوع داده Boolean

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Booleanها یکی از دو مقدار True یا False را نشان می‌دهند.[۱]

مقدارهای Boolean

اغلب در برنامه‌نویسی نیاز دارید بدانید که آیا یک عبارت True است یا False.

در پایتون می‌توانید هر عبارت را ارزیابی کرده و یکی از دو پاسخ True یا False را بگیرید.

هنگامی که دو مقدار را با هم مقایسه می‌کنید، عبارت ارزیابی می‌شود و پایتون یک جواب Boolean برمی‌گرداند:

مثال
print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)


هنگامی که شرطی در یک عبارت if را اجرا می‌کنید، پایتون True یا False برمی‌گرداند:

مثال

پیامی براساس اینکه شرط True است یا False چاپ می‌کند:

a = 200
b = 33

if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a")

ارزیابی مقدارها و متغیرها

تابع bool() امکان ارزیابی هر مقدار را فراهم می‌کند و درعوض True یا False برمی‌گرداند،

مثال

یک رشته و یک عدد را ارزیابی می‌کند:

print(bool("Hello"))
print(bool(15))


مثال

دو متغیر را ارزیابی می‌کند:

x = "Hello"
y = 15

print(bool(x))
print(bool(y))

اکثر مقدارها True هستند

تقریباً هر مقداری، اگر نوعی از محتوا داشته باشد، True ارزیابی می‌شود.

هر رشته‌ای True است به جز رشته‌های خالی.

هر عددی True است به جز 0.

هر لیست، مجموعه و دیکشنری True هستند به جز زمانی که خالی باشند.

مثال

مثال زیر True برمی‌گرداند:

bool("abc")
bool(123)
bool(["apple", "cherry", "banana"])

بعضی از مقدارها Flase هستند

در واقع مقدارهای کمی False ارزیابی می‌شوند، به جز مقدارهای خالی مانند () ،[] ،{} ، ""، عدد 0 و مقدار None. و البته مقدار False ،False ارزیابی می‌شود.

مثال

مثال زیر False برمی‌گرداند:

bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})


یک یا چند مقدار، یا شیء در در این حالت، False ارزیابی می‌شود، و حالتی است که شیءی داشته باشید که از یک کلاس با تابع __len__ ساخته شده باشد که 0 یا False برمی‌گرداند:

مثال
class myclass():
  def __len__(self):
    return 0

myobj = myclass()
print(bool(myobj))

توابع می توانند Boolean برگردانند

می‌توان توابعی ایجاد کرد که یک مقدار Boolean برمی‌گردانند:

مثال

پاسخ تابع را چاپ می‌کند:

def myFunction() :
  return True

print(myFunction())


می‌توان کد را براساس پاسخ Boolean یک تابع اجرا کرد:

مثال

اگر تابع True برگرداند "YES!" و در غیر اینصورت "NO!" چاپ می‌کند:

def myFunction() :
  return True

if myFunction():
  print("YES!")
else:
  print("NO!")


همچنین پایتون تعدادی توابع داخلی دارد که مقدار Boolean برمی‌گردانند، مانند تابع isinstance() که می‌توان از آن برای تعیین اینکه آیا یک شیء از نوع داده خاصی هست یا نه استفاده کرد:

مثال

بررسی می‌کند آیا یک شیء عدد صحیح است یا نه:

x = 200
print(isinstance(x, int))منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش