50 کامل شده تا

Python - Remove Set Items

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Remove Item

To remove an item in a set, use the remove(), or the discard() method.[۱]

مثال

Remove "banana" by using the remove() method:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

thisset.remove("banana")

print(thisset)


Note: If the item to remove does not exist, remove() will raise an error.

مثال

Remove "banana" by using the discard() method:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

thisset.discard("banana")

print(thisset)


Note: If the item to remove does not exist, discard() will NOT raise an error.

You can also use the pop() method to remove an item, but this method will remove the last item. Remember that sets are unordered, so you will not know what item that gets removed.

The return value of the pop() method is the removed item.

مثال

Remove the last item by using the pop() method:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

x = thisset.pop()

print(x)

print(thisset)


Note: Sets are unordered, so when using the pop() method, you do not know which item that gets removed.

مثال

The clear() method empties the set:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

thisset.clear()

print(thisset)


مثال

The del keyword will delete the set completely:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

del thisset

print(thisset)


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی