50 کامل شده تا

Python - Join Sets

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Join Two Sets

There are several ways to join two or more sets in Python.[۱]

You can use the union() method that returns a new set containing all items from both sets, or the update() method that inserts all the items from one set into another:

مثال

The union() method returns a new set with all items from both sets:

set1 = {"a", "b" , "c"}
set2 = {1, 2, 3}

set3 = set1.union(set2)
print(set3)


مثال

The update() method inserts the items in set2 into set1:

set1 = {"a", "b" , "c"}
set2 = {1, 2, 3}

set1.update(set2)
print(set1)


Note: Both union() and update() will exclude any duplicate items.

Keep ONLY the Duplicates

The intersection_update() method will keep only the items that are present in both sets.

مثال

Keep the items that exist in both set x, and set y:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

x.intersection_update(y)

print(x)

The intersection() method will return a new set, that only contains the items that are present in both sets.

مثال

Return a set that contains the items that exist in both set x, and set y:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

z = x.intersection(y)

print(z)

Keep All, But NOT the Duplicates

The symmetric_difference_update() method will keep only the elements that are NOT present in both sets.

مثال

Keep the items that are not present in both sets:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

x.symmetric_difference_update(y)

print(x)

The symmetric_difference() method will return a new set, that contains only the elements that are NOT present in both sets.

مثال

Return a set that contains all items from both sets, except items that are present in both:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

z = x.symmetric_difference(y)

print(z)


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی