50 کامل شده تا

Python - Add Set Items

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Add Items

Once a set is created, you cannot change its items, but you can add new items.[۱]

To add one item to a set use the add() method.

مثال

Add an item to a set, using the add() method:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

thisset.add("orange")

print(thisset)

Add Sets

To add items from another set into the current set, use the update() method.

مثال

Add elements from tropical and thisset into newset:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
tropical = {"pineapple", "mango", "papaya"}

thisset.update(tropical)

print(thisset)

Add Any Iterable

The object in the update() method does not have be a set, it can be any iterable object (tuples, lists, dictionaries et,).

مثال

Add elements of a list to at set:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
mylist = ["kiwi", "orange"]

thisset.update(mylist)

print(thisset)


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی