مجموعه‌ها (Sets)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


myset = {"apple", "banana", "cherry"}

Set

Sets are used to store multiple items in a single variable.[۱]

Set is one of 4 built-in data types in Python used to store collections of data, the other 3 are List, Tuple, and Dictionary, all with different qualities and usage.

A set is a collection which is both unordered and unindexed.

Sets are written with curly brackets.

مثال

یک مجموعه ایجاد می‌کند:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(thisset)


توجه: مجموعه‌ها نامرتب هستند، بنابرایت نمی‌توان مطمئن بود که آیتم‌ها به چه ترتیبی نمایش داده می‌شوند.

Set Items

Set items are unordered, unchangeable, and do not allow duplicate values.


Unordered

Unordered means that the items in a set do not have a defined order.

Set items can appear in a different order every time you use them, and cannot be referred to by index or key.


Unchangeable

Sets are unchangeable, meaning that we cannot change the items after the set has been created.

Once a set is created, you cannot change its items, but you can add new items.

Duplicates Not Allowed

Sets cannot have two items with the same value.

مثال

Duplicate values will be ignored:

thisset = {"apple", "banana", "cherry", "apple"}

print(thisset)


Get the Length of a Set

To determine how many items a set has, use the len() method.

مثال

Get the number of items in a set:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

print(len(thisset))

Set Items - Data Types

Set items can be of any data type:

مثال

String, int and boolean data types:

set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {1, 5, 7, 9, 3}
set3 = {True, False, False}


A set can contain different data types:

مثال

A set with strings, integers and boolean values:

set1 = {"abc", 34, True, 40, "male"}

type()

From Python's perspective, sets are defined as objects with the data type 'set':

<class 'set'>


مثال

What is the data type of a set?

myset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(type(myset))

The set() Constructor

It is also possible to use the set() constructor to make a set.

مثال

Using the set() constructor to make a set:

thisset = set(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(thisset)

Python Collections (Arrays)

There are four collection data types in the Python programming language:

  • List is a collection which is ordered and changeable. Allows duplicate members.
  • Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Allows duplicate members.
  • Set is a collection which is unordered and unindexed. No duplicate members.
  • Dictionary is a collection which is unordered and changeable. No duplicate members.

When choosing a collection type, it is useful to understand the properties of that type. Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning, and, it could mean an increase in efficiency or security.


منابع آموزشی