50 کامل شده تا

مرتب سازی لیست ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Sort List Alphanumerically

Sort the list alphabetically:[۱]

مثال

List objects have a sort() method that will sort the list alphanumerically, ascending, by default:

thislist = ["orange", "mango", "kiwi", "pineapple", "banana"]
thislist.sort()
print(thislist)


مثال

Sort the list numerically:

thislist = [100, 50, 65, 82, 23]
thislist.sort()
print(thislist)

Sort Descending

To sort descending, use the keyword argument reverse = True:

مثال

Sort the list descending:

thislist = ["orange", "mango", "kiwi", "pineapple", "banana"]
thislist.sort(reverse = True)
print(thislist)


مثال

Sort the list descending:

thislist = [100, 50, 65, 82, 23]
thislist.sort(reverse = True)
print(thislist)

Customize Sort Function

You can also customize your own function by using the keyword argument key = ''function''.

Sort the list based on how close the number is to 50:

مثال

The function will return a number that will be used to sort the list (the lowest number first):

def myfunc(n):
  return abs(n - 50)

thislist = [100, 50, 65, 82, 23]
thislist.sort(key = myfunc)
print(thislist)

Case Insensitive Sort

By default the sort() method is case sensitive, resulting in all capital letters being sorted before lower case letters:

مثال

Case sensitive sorting can give an unexpected result:

thislist = ["banana", "Orange", "Kiwi", "cherry"]
thislist.sort()
print(thislist)


Luckily we can use built-in functions as key functions when sorting a list.

So if you want a case-insensitive sort function, use str.lower as a key function:

مثال

Perform a case-insensitive sort of the list:

thislist = ["banana", "Orange", "Kiwi", "cherry"]
thislist.sort(key = str.lower)
print(thislist)

Reverse Order

What if you want to reverse the order of a list, regardless of the alphabet?

The reverse() method reverses the current sorting order of the elements.

مثال

Reverse the order of the list items:

thislist = ["banana", "Orange", "Kiwi", "cherry"]
thislist.reverse()
print(thislist)منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش