50 کامل شده تا

دسترسی به لیست آیتم ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

دسترسی به آیتم ها

می‌توانید با ارجاع زدن به عدد اندیس به آیتم‌های لیست دسترسی داشته باشید:[۱]

مثال

دومین آیتم لیست را چاپ می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1])


Note: The first item has index 0.

اندیس گذاری منفی

اندیس گذاری منفی یعنی شروع از انتها، -1 به آخرین آیتم اشاره می‌کند، -2 به دومین آیتم از آخر اشاره می‌کند و غیره.

مثال

آخرین آیتم لیست را چاپ می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[-1])


محدوده اندیس ها

می‌توانید محدوده اندیس‌ها را با مشخص کردن نقطه شروع و نقطه پایان محدوده تعیین کنید.

هنگام مشخص کردن محدوده، مقدار برگشتی لیست جدیدی با آیتم‌های مشخص خواهد بود.

مثال

سومین، چهارمین و پنجمین آیتم را برمی‌گرداند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[2:5])
توجه: جستجو از اندیس ۲ آغاز می‌شود (شامل خود ۲) و در اندیس ۵ به پایان می‌رسد (شامل ۵ نمی‌شود).
به یاد داشته باشید که اولین آیتم اندیس ۰ دارد.

در صورت تعیین نکردن مقدار شروع، محدوده از اولین آیتم آغاز می‌شود:

مثال

This example returns the items from the beginning to, but NOT including, "kiwi":

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[:4])

در صورت تعیین نکردن مقدار نهایی، محدوده تا انتهای لیست پیش خواهد رفت:

مثال

این کثال آیتم‌ها را از “cherry” تا انتها برمی‌گرداند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[2:])


محدوده اندیس های منفی

اگر می‌خواهید جستجو را از انتهای لیست آغاز کنید، اندیس‌های منفی تعیین کنید:

مثال

این مثال آیتم‌ها را از اندیس (شامل خود ۴-) تا اندیس ۱- (شامل ۱- نمی‌شود) برمی‌گرداند

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[-4:-1])

بررسی وجود یک آیتم

برای تعیین اینکه آیا یک آیتم در لیست وجود دارد یا نه از کلمه کلیدی in استفاده می‌شود:

مثال

وجود “apple” را در لیست بررسی می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
if "apple" in thislist:
  print("Yes, 'apple' is in the fruits list")منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش