50 کامل شده تا

تغییر لیست آیتم ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

تغییر مقدار آیتم

برای تغییر مقدار یک آیتم خاص، به شماره اندیس آن ارجاع بزنید:[۱]

مثال

آیتم دوم را تغییر می‌دهد:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist[1] = "blackcurrant"
print(thislist)

Change a Range of Item Values

To change the value of items within a specific range, define a list with the new values, and refer to the range of index numbers where you want to insert the new values:

مثال

Change the values "banana" and "cherry" with the values "blackcurrant" and "watermelon":

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist)


If you insert more items than you replace, the new items will be inserted where you specified, and the remaining items will move accordingly:

مثال

Change the second value by replacing it with two new values:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist[1:2] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist)
Note: The length of the list will change when the number of items inserted does not match the number of items replaced.

If you insert less items than you replace, the new items will be inserted where you specified, and the remaining items will move accordingly:

مثال

Change the second and third value by replacing it with one value:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist[1:3] = ["watermelon"]
print(thislist)

Insert Items

To insert a new list item, without replacing any of the existing values, we can use the insert() method.

The insert() method inserts an item at the specified index:

مثال

Insert "watermelon" as the third item:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.insert(2, "watermelon")
print(thislist)
Note: As a result of the example above, the list will now contain 4 items.


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش