50 کامل شده تا

لیست‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


mylist = ["apple", "banana", "cherry"]

List

Lists are used to store multiple items in a single variable.[۱]

Lists are one of 4 built-in data types in Python used to store collections of data, the other 3 are Tuple, Set, and Dictionary, all with different qualities and usage.

Lists are created using square brackets:

مثال

یک لیست ایجاد می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist)

List Items

List items are ordered, changeable, and allow duplicate values.

List items are indexed, the first item has index [0], the second item has index [1] etc.


Ordered

When we say that lists are ordered, it means that the items have a defined order, and that order will not change.

If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list.

Note: There are some list methods that will change the order, but in general: the order of the items will not change.

Changeable

The list is changeable, meaning that we can change, add, and remove items in a list after it has been created.

Allow Duplicates

Since lists are indexed, lists can have items with the same value:

مثال

Lists allow duplicate values:

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "apple", "cherry"]
print(thislist)


طول لیست

برای تعیین تعداد آیتم‌های لیست، از تابع len() استفاده می‌شود:

مثال

تعداد آیتم‌های لیست را چاپ می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(len(thislist))

List Items - Data Types

List items can be of any data type:

مثال

String, int and boolean data types:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
list2 = [1, 5, 7, 9, 3]
list3 = [True, False, False]


A list can contain different data types:

مثال

A list with strings, integers and boolean values:

list1 = ["abc", 34, True, 40, "male"]

type()

From Python's perspective, lists are defined as objects with the data type 'list':

<class 'list'>


مثال

What is the data type of a list?

mylist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(type(mylist))

سازنده list()

همچنین استفاده از سازنده list() برای ایجاد لیست جدید نیز ممکن است:

مثال

از سازنده list() برای ایجاد یک لیست استفاده می‌کند:

thislist = list(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(thislist)

مجموعه ها در پایتون (آرایه ها)

چهار نوع داده مجموعه (Collection) در زبان برنامه‌نویسی پایتون وجود دارد:

  • لیست یک collection مرتب و قابل تغییر است. می‌تواند عضو تکراری هم داشته باشد
  • تاپل (چندتایی مرتب) collection مرتب و غیرقابل تغییر است. می‌تواند عضو تکراری داشته باشد
  • مجموعه (Set) یک collection نامرتب و بدون اندیس (unindexed) است. عضو تکراری ندارد
  • دیکشنری یک collection نامرتب، غیرقابل تغییر و اندیس گذاری شده‌است. عضو تکراری ندراد

هنگام انتخاب نوع یک collection، دانستن ویژگی‌های آن نوع مفید است. انتخاب نوع درست برای مجموعه داده خاص می‌تواند به معنای حفاظت از معنی باشد و می‌تواند به معنی افزایش efficiency (به فارسی: کارآمدی) و امنیت باشد.


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش