قالب بندی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

برای اطمینان از اینکه رشته به شکل مورد انتظار چاپ خواهد شد، می‌توانیم نتیجه را با متد format() قالب بندی کنیم.[۱]

رشته format()

متد format() امکان قالب بندی بخش‌های انتخاب شده از رشته را فراهم می‌کند.

گاهی اوغات بخش‌هایی از متن وجود دارند که نمی‌توان کنترل کرد، شاید از پایگاه داده آمده باشند یا ورودی کاربر باشند؟

برای کنترل چنین مقدارهایی، placeholderها (آکولادها {}) را در متن اضافه کنید و مقدارها را از طریق متد format() اجرا کنید:

مثال

یک placeholder در قسمتی که می‌خواهید قیمت نمایش داده شود اضافه کنید:

price = 49
txt = "The price is {} dollars"
print(txt.format(price))


مشاهدهٔ نتیجه


می‌توانید پارامترهایی داخل آکولاد اضافه کنید تا نحوه تبدیل مقدار را مشخص کنید:

مثال

قیمت را قالب بندی می‌کند تا بصورت یک عدد با دو رقم اعشار نمایش داده شود:

txt = "The price is {:.2f} dollars"


مشاهدهٔ نتیجه


می‌توانید همه انواع قالب بندی را در مرجع String format() بررسی کنید.

چند مقدار

اگر می‌خواهید بیش از یک مقدار استفاده کنید، فقط تعداد مقدارهای بیشتری به متد format() اضافه کنید:

print(txt.format(price, itemno, count))

و placeholderهای بیشتری اضافه کنید:

مثال

quantity = 3
itemno = 567
price = 49
myorder = "I want {} pieces of item number {} for {:.2f} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))


مشاهدهٔ نتیجه


اعداد اندیس

می‌توانید از عددهای اندیس استفاده کنید (عددی داخل آکولاد {0}) تا مطمئن شوید که مقدارها در placeholderهای صحیح قرار می‌گیرند:

مثال

quantity = 3
itemno = 567
price = 49
myorder = "I want {0} pieces of item number {1} for {2:.2f} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین، اگر می‌خواهید بیش از یکبار به یک مقدار ارجاع بزنید، از عدد اندیس استفاده کنید:

مثال

age = 36
name = "John"
txt = "His name is {1}. {1} is {0} years old."
print(txt.format(age, name))


مشاهدهٔ نتیجه


اندیس های نامگذاری شده

همچنین می‌توانید از اندیس‌های نام گذاری شده با وارد کردن نام داخل آکولاد استفاده کنید {carname}، اما در این صورت باید هنگام پاس کردن مقدارهای پارامتر از نام‌ها استفاده کنید txt.format(carname = "Ford"):

مثال

myorder = "I have a {carname}, it is a {model}."
print(myorder.format(carname = "Ford", model = "Mustang"))


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی