50 کامل شده تا

عملگرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

عملگرها برای انجام عملیات برروی متغیرها و مقدارها استفاده می‌شوند.[۱]

در مثال زیر، از عملگر + برای جمع کردن دو مقدار استفاده می کنیم:

مثال
print(10 + 5)

در پایتون عملگرها به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای تخصیص
  • عملگرهای مقایسه
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای شناسایی
  • عملگرهای عضویت
  • عملگرهای بیتی

عملگرهای ریاضی پایتون (Arithmetic Operators)

عملگرهای ریاضی با مقدارهای عددی برای انجام عملیات رایج ریاضی به کار می‌روند:

عملگر نام مثال امتحان کنید
+ جمع x + y مشاهدهٔ نتیجه
- تفریق x - y مشاهدهٔ نتیجه
* ضرب x * y مشاهدهٔ نتیجه
/ تقسیم x / y مشاهدهٔ نتیجه
% باقیمانده x % y مشاهدهٔ نتیجه
** به توان رساندن x ** y مشاهدهٔ نتیجه
// تقسیم (نتیجه را به عدد کمتر گرد می‌کند) x // y مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای تخصیص پایتون (Assignment Operators)

عملگرهای تخصیص برای مقداردهی به یک متغیر استفاده می‌شوند:

عملگر مثال مانند امتحان کنید
= x = 5 x = 5 مشاهدهٔ نتیجه
+= x += 3 x = x + 3 مشاهدهٔ نتیجه
-= x -= 3 x = x - 3 مشاهدهٔ نتیجه
*= x *= 3 x = x * 3 مشاهدهٔ نتیجه
/= x /= 3 x = x / 3 مشاهدهٔ نتیجه
%= x %= 3 x = x % 3 مشاهدهٔ نتیجه
//= x //= 3 x = x // 3 مشاهدهٔ نتیجه
**= x **= 3 x = x ** 3 مشاهدهٔ نتیجه
&= x &= 3 x = x & 3 مشاهدهٔ نتیجه
|= x |= 3 x = x | 3 مشاهدهٔ نتیجه
^= x ^= 3 x = x ^ 3 مشاهدهٔ نتیجه
>>= x >>= 3 x = x >> 3 مشاهدهٔ نتیجه
<<= x <<= 3 x = x << 3 مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای مقایسه پایتون (Comparison Operators)

عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شوند:

عملگر نام مثال امتحان کنید
== مساوی x == y مشاهدهٔ نتیجه
!= نا مساوی x != y مشاهدهٔ نتیجه
> بزرگتر x > y مشاهدهٔ نتیجه
< کوچکتر x < y مشاهدهٔ نتیجه
>= بزرگتر مساوی x >= y مشاهدهٔ نتیجه
<= کوچکتر مساوی x <= y مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای منطقی پایتون (Identity Operators)

عملگرهای منطقی برای ترکیب عبارت‌های شرطی استفاده می‌شوند:

عملگر تعریف مثال امتحان کنید
and اگر هر دوعبارت درست باشند True برمی‌گرداند x < 5 and x < 10 مشاهدهٔ نتیجه
or اگر یکی از دو عبارت درست باشد True برمی‌گرداند x < 5 or x < 4 مشاهدهٔ نتیجه
not نتیجه را عکس می‌کند، اگر نتیجه True باشد False برمی‌گرداند not(x < 5 and x < 10) مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای شناسایی پایتون (Python Membership Operators)

عملگرهای شناسایی برای مقایسه اشیاء استفاده می‌شود، نه فقط برابر باشند، بلکه دقیقاً یکی باشند، با مکان حافظهٔ یکسان:

عملگر تعریف مثال امتحان کنید
is اگر هردو متغیر یک شیء مشابه باشند true برمی‌گرداند x is y مشاهدهٔ نتیجه
is not اگر هر دو متغیر یکسان نباشند true برمی‌گرداند x is not y مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای عضویت پایتون (Membership Operators)

عملگرهای عضویت برای بررسی اینکه آیا یک دنباله در یک شیء آمده‌است یا نه استفاده می‌شود:

عملگر تعریف مثال امتحان کنید
in اگر دنباله ای با مقدار مشخص در یک شیء آمده باشد True برمی‌گرداند x in y مشاهدهٔ نتیجه
not in اگر دنباله ای با مقدار مشخص در یک شیء ظاهر نشده باشد، True برمی‌گرداند x not in y مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای بیتی پایتون (Bitwise Operators)

عملگرهای بیتی برای مقایسه اعداد (باینری) استفاده می‌شوند:

عملگر نام تعریف
& AND اگر هردو بیت ۱ باشند هر بیت را برابر با ۱ تنظیم می‌کند
| OR اگر یکی از بیت‌ها ۱ باشد، هر بیت برابر با ۱ تنظیم می‌کند
^ XOR اگر فقط یکی از بیت‌ها ۱ باشد هر بیت را برابر با ۱ تنظیم می‌کند
~ NOT همهٔ بین‌ها را معکوس می‌کند
<< Zero fill left shift از سمت راست با اضافه کردن صفر و بیرون انداختن چپ‌ترین بیت‌ها به سمت چپ شیفت می‌دهد
>> Signed right shift از سمت چپ با اضافه کردن کپی‌های چپ‌ترین بیت و بیرون انداختن راست‌ترین بیت‌ها به سمت راست شیفت می‌دهد


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش