50 کامل شده تا

Python - Remove Dictionary Items

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


Removing Items

There are several methods to remove items from a dictionary:[۱]

مثال

The pop() method removes the item with the specified key name:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict.pop("model")
print(thisdict)


مثال

The popitem() method removes the last inserted item (in versions before 3.7, a random item is removed instead):

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict.popitem()
print(thisdict)


مثال

The del keyword removes the item with the specified key name:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
del thisdict["model"]
print(thisdict)


مثال

The del keyword can also delete the dictionary completely:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
del thisdict
print(thisdict) #this will cause an error because "thisdict" no longer exists.


مثال

The clear() method empties the dictionary:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict.clear()
print(thisdict)


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی