50 کامل شده تا

Python - Loop Dictionaries

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


Loop Through a Dictionary

You can loop through a dictionary by using a for loop.[۱]

When looping through a dictionary, the return value are the keys of the dictionary, but there are methods to return the values as well.

مثال

Print all key names in the dictionary, one by one:

for x in thisdict:
  print(x)


مثال

Print all values in the dictionary, one by one:

for x in thisdict:
  print(thisdict[x])


مثال

You can also use the values() method to return values of a dictionary:

for x in thisdict.values():
  print(x)


مثال

You can use the keys() method to return the keys of a dictionary:

for x in thisdict.keys():
  print(x)


مثال

Loop through both keys and values, by using the items() method:

for x, y in thisdict.items():
  print(x, y)


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی