50 کامل شده تا

Python - Add Dictionary Items

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Adding Items

Adding an item to the dictionary is done by using a new index key and assigning a value to it:[۱]

مثال
thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict["color"] = "red"
print(thisdict)

Update Dictionary

The update() method will update the dictionary with the items from a given argument. If the item does not exist, the item will be added.

The argument must be a dictionary, or an iterable object with key:value pairs.

مثال

Add a color item to the dictionary by using the update() method:

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict.update({"color": "red"})


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی