50 کامل شده تا

Python - Access Dictionary Items

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Accessing Items

You can access the items of a dictionary by referring to its key name, inside square brackets:[۱]

مثال

Get the value of the "model" key:

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
x = thisdict["model"]


There is also a method called get() that will give you the same result:

مثال

Get the value of the "model" key:

x = thisdict.get("model")

Get Keys

The keys() method will return a list of all the keys in the dictionary.

مثال

Get a list of the keys:

x = thisdict.keys()


The list of the keys is a view of the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the keys list.

مثال

Add a new item to the original dictionary, and see that the value list gets updated as well:

car = {
"brand": "Ford",
"model": "Mustang",
"year": 1964
}

x = car.keys()

print(x) #before the change

car["color"] = "white"

print(x) #after the change


Get Values

The values() method will return a list of all the values in the dictionary.

مثال

Get a list of the values:

x = thisdict.values()


The list of the values is a view of the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the values list.

مثال

Add a new item to the original dictionary, and see that the keys list gets updated as well:

car = {
"brand": "Ford",
"model": "Mustang",
"year": 1964
}

x = car.values()

print(x) #before the change

car["year"] = 2020

print(x) #after the change

Get Items

The items() method will return each item in a dictionary, as tuples in a list.

مثال

Get a list of the key:value pairs

x = thisdict.items()


The returned list is a view of the items of the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the items list.

مثال

Add a new item to the original dictionary, and see that the items list gets updated as well:

car = {
"brand": "Ford",
"model": "Mustang",
"year": 1964
}

x = car.items()

print(x) #before the change

car["year"] = 2020

print(x) #after the change

Check if Key Exists

To determine if a specified key is present in a dictionary use the in keyword:

مثال

Check if "model" is present in the dictionary:

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
if "model" in thisdict:
  print("Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary")


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی