50 کامل شده تا

دیکشنری‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}

دیکشنری

Dictionaries are used to store data values in key:value pairs

دیکشنری برای ذخیره مقدار داده‌ای(value) بصورت جفت کلید مقدار (key:value)است .[۱]

A dictionary is a collection which is ordered*, changeable and does not allow duplicates

یک دیکشنری از مجموعه داده های مرتب شده ،بدون تکرار با قابلیت اعمال تغییر است

.نکته : As of Python version 3.7, dictionaries are ordered. In Python 3.6 and earlier, dictionaries are unordered.

از پایتون 3.7 به بعد دیکشنری ها مرتب شده هستند. در پایتون 3.6 و قبلتر دیکشنری ها نامرتب هستند.

Dictionaries are written with curly brackets, and have keys and values:

دیکشنری را داخل آکولاد می‌نویسیم و دارای کلید(key) و مقدار(key) است.

مثال

یک دیکشنری را ایجاد و چاپ می‌کند:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
print(thisdict)

Dictionary Items

Dictionary items are ordered, changeable, and does not allow duplicates.

ایتم های دیکشنری مرتب شده بدون تکرار و قابل تغییر است.

Dictionary items are presented in key:value pairs, and can be referred to by using the key name.

ایتم های دیکشنری با جفت کلید مقدار (key:value) تعریف می شود و با استفاده از نام کلید می توان فراخوانی کرد.

مثال

Print the "brand" value of the dictionary: چاپ مقدار "brand" از دیکشنری

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
print(thisdict["brand"])

مرتب شده و نامرتب

نکته : از پایتون 3.7 به بعد دیکشنری ها مرتب شده هستند. در پایتون 3.6 و قبلتر دیکشنری ها نامرتب هستند.

منظور از دیکشنری مرتب،به این معنی است که آیتم های آن بصورت مرتب تعریف می شوند و این ترتیب هیچ تغییری نخواهد کرد.

When we say that dictionaries are unordered, it means that the items does not have a defined order, you cannot refer to an item by using an index. منظور از نامرتب به این معنی است که آیتم های آن ترتیب خاصی ندارند و شما نمی توانید با ایندکس ( index) به آیتم ها ارجاع دهید.قابل تغییر (Changeable)

Dictionaries are changeable, meaning that we can change, add or remove items after the dictionary has been created

دیکشنری قابلیت تغییر دارد می توان ایتم ها را بعد از ایجاد دیکشنری می توان تغییر کم یا اضافه کرد .


بدون تکرار(Duplicates Not Allowed)

Dictionaries cannot have two items with the same key

در دیکشنری مجاز به تکرار آیتم ها نیستید:

مثال

Duplicate values will overwrite existing values: در مقادیر تکراری یکی از مقادیر موجود را نمایش می دهد:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964,
 "year": 2020
}
print(thisdict)


اندازه دیکشنری (Dictionary Length)

برای بدست آوردن تعداد آیتم های یک دیکشنری از تابع len()استفاده کنید:

مثال

Print the number of items in the dictionary: چاپ تعداد آیتم های یک دیکشنری

print(len(thisdict))

نوع داده در آیتم های دیکشنری (Dictionary Items - Data Types)

مقدار در دیکشنری می تواند از انواع نوع داده ای باشد:

مثال

String, int, boolean, list انواع داده :

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "electric": False,
 "year": 1964,
 "colors": ["red", "white", "blue"]
}

تابع type()

در پایتون دیکشنری بصورت شیء با نوع داده ای 'dict' تعریف می شود :

<class 'dict'>


مثال

چاپ نوع داده یک دیکشنری:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
print(type(thisdict))

پایتون آرایه ها Python Collections (Arrays)

در برنامه نویسی پایتون چهار نوع مجموعه داده وجود دارد:

 • List is a collection which is ordered and changeable. Allows duplicate members
 • list مجموعه ای از داده مرتب شده قابل تکرار و قابل تغییر است.
 • Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Allows duplicate members.
 • Tupleمجموعه داده ای است مرتب شده ، قابل تکرار و غیر قابل تغییر است.
 • Set is a collection which is unordered and unindexed. No duplicate members.
 • Set مجموعه داده ای است نامرتب و بدون ایندکس(unindexed) ، غیر قابل تکرار است.
 • Dictionary is a collection which is unordered and changeable. No duplicate members.
 • Dictionaryمجموعه داده ای است نا مرتب،غیر قابل تکرار و قابل تغییر است.

When choosing a collection type, it is useful to understand the properties of that type. Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning, and, it could mean an increase in efficiency or security.

درک امکانات انواع نوع داده ای در انتخاب از مجموعه داده ها کمک کننده است. انتخاب نوع درست از یک مجموعه داده برای یک دیتاست به منظور نگهداری بهتر و افزایش کارآیی و امنیت انجام میشود.


منابع آموزشی