50 کامل شده تا

Python - Unpack Tuples

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Unpacking a Tuple

When we create a tuple, we normally assign values to it. This is called "packing" a tuple:[۱]

مثال

Packing a tuple:

fruits = ("apple", "banana", "cherry")


But, in Python, we are also allowed to extract the values back into variables. This is called "unpacking":

مثال

Unpacking a tuple:

fruits = ("apple", "banana", "cherry")

(green, yellow, red) = fruits

print(green)
print(yellow)
print(red)
Note: The number of variables must match the number of values in the tuple, if not, you must use an asterix to collect the remaining values as a list.


Using Asterix *

If the number of variables is less than the number of values, you can add an * to the variable name and the values will be assigned to the variable as a list:

مثال

Assign the rest of the values as a list called "red":

fruits = ("apple", "banana", "cherry", "strawberry", "raspberry")

(green, yellow, *red) = fruits

print(green)
print(yellow)
print(red)


If the asterix is added to another variable name than the last, Python will assign values to the variable until the number of values left matches the number of variables left.

مثال

Add a list of values the "tropic" variable:

fruits = ("apple", "mango", "papaya", "pineapple", "cherry")

(green, *tropic, red) = fruits

print(green)
print(tropic)
print(red)


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش