50 کامل شده تا

Python - Loop Tuples

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Loop Through a Tuple

You can loop through the tuple items by using a for loop.[۱]

مثال

Iterate through the items and print the values:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
for x in thistuple:
  print(x)
Learn more about for loops in our Python For Loops Chapter.

Loop Through the Index Numbers

You can also loop through the tuple items by referring to their index number.

Use the range() and len() functions to create a suitable iterable.

مثال

Print all items by referring to their index number:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
for i in range(len(thistuple)):
  print(thistuple[i])


Using a While Loop

You can loop through the list items by using a while loop.

Use the len() function to determine the length of the tuple, then start at 0 and loop your way through the tuple items by refering to their indexes.

Remember to increase the index by 1 after each iteration.

مثال

Print all items, using a while loop to go through all the index numbers:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
i = 0
while i < len(thistuple):
  print(thistuple[i])
  i = i + 1
Learn more about while loops in our Python While Loops Chapter.

[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش