50 کامل شده تا

Python - Access Tuple Items

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Access Tuple Items

You can access tuple items by referring to the index number, inside square brackets:[۱]

مثال

Print the second item in the tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[1])
Note: The first item has index 0.

Negative Indexing

Negative indexing means start from the end.

-1 refers to the last item, -2 refers to the second last item etc.

مثال

Print the last item of the tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[-1])

Range of Indexes

You can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range.

When specifying a range, the return value will be a new tuple with the specified items.

مثال

Return the third, fourth, and fifth item:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thistuple[2:5])


Note: The search will start at index 2 (included) and end at index 5 (not included).
Remember that the first item has index 0.

By leaving out the start value, the range will start at the first item:

مثال

This example returns the items from the beginning to, but NOT included, "kiwi":

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thistuple[:4])


By leaving out the end value, the range will go on to the end of the list:

مثال

This example returns the items from "cherry" and to the end:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thistuple[2:])


Range of Negative Indexes

Specify negative indexes if you want to start the search from the end of the tuple:

مثال

This example returns the items from index -4 (included) to index -1 (excluded)

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thistuple[-4:-1])

Check if Item Exists

To determine if a specified item is present in a tuple use the in keyword:

مثال

Check if "apple" is present in the tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
if "apple" in thistuple:
  print("Yes, 'apple' is in the fruits tuple")


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش