50 کامل شده تا

تاپل‌ها (چندتایی مرتب)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


mytuple = ("apple", "banana", "cherry")


تاپل (Tuple)

Tuples are used to store multiple items in a single variable.[۱]

Tuple is one of 4 built-in data types in Python used to store collections of data, the other 3 are List, Set, and Dictionary, all with different qualities and usage.

A tuple is a collection which is ordered and unchangeable.

Tuples are written with round brackets.


مثال

یک تاپل ایجاد می‌کند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple)


Tuple Items

Tuple items are ordered, unchangeable, and allow duplicate values.

Tuple items are indexed, the first item has index [0], the second item has index [1] etc.


Ordered

When we say that tuples are ordered, it means that the items have a defined order, and that order will not change.


Unchangeable

Tuples are unchangeable, meaning that we cannot change, add or remove items after the tuple has been created.


Allow Duplicates

Since tuple are indexed, tuples can have items with the same value:


مثال

Tuples allow duplicate values:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "apple", "cherry")
print(thistuple)


طول تاپل

برای تعیین تعداد آیتم‌های تاپل، از تابع len() استفاده می‌شود:

مثال

تعداد آیتم‌های تاپل را چاپ کنید:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(len(thistuple))


ایجاد تاپلی با یک آیتم

برای ایجاد تاپل تنها با یک آیتم، باید یک ویرگول , بعد از آیتم اضافه کنید، اگر نه پایتون متغیر را بعنوان لیست نمی‌شناسد:

مثال

تاپل یک آیتمی، کاما , را فراموش نکنید:

thistuple = ("apple",)
print(type(thistuple))
#NOT a tuple
thistuple = ("apple")
print(type(thistuple))


Tuple Items - Data Types

Tuple items can be of any data type:


مثال

String, int and boolean data types:

tuple1 = ("apple", "banana", "cherry")
tuple2 = (1, 5, 7, 9, 3)
tuple3 = (True, False, False)

A tuple can contain different data types:

مثال

A tuple with strings, integers and boolean values:

tuple1 = ("abc", 34, True, 40, "male")

From Python's perspective, tuples are defined as objects with the data type 'tuple':

<class 'tuple'>

مثال

What is the data type of a tuple?

mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(type(mytuple))


سازنده tuple()

همچنین استفاده از سازنده tuple() برای ایجاد یک تاپل ممکن است.

مثال

از متد tuple() برای ایجاد تاپل استفاده می‌کند:

thistuple = tuple(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(thistuple)


Python Collections (Arrays)

There are four collection data types in the Python programming language:

  • List is a collection which is ordered and changeable. Allows duplicate members.
  • Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Allows duplicate members.
  • Set is a collection which is unordered and unindexed. No duplicate members.
  • Dictionary is a collection which is unordered and changeable. No duplicate members.

When choosing a collection type, it is useful to understand the properties of that type. Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning, and, it could mean an increase in efficiency or security.

دسترسی به آیتم های تاپل

می‌توانید با ارجاع زدن به عدد اندیس داخل براکت [ ] به آیتم‌های تاپل دسترسی داشته باشید:

مثال

دومین آیتم تاپل را برمی‌گرداند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[1])

اندیس گذاری منفی

اندیس گذاری منفی یعنی شروع از انتها، -1 به آخرین آیتم اشاره می‌کند، -2 به دومین آیتم از آخر اشاره می‌کند و غیره.

مثال

آخرین عنصر تاپل را چاپ می‌کند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[-1])

محدوده اندیس ها

می‌توانید محدوده اندیس‌ها را با مشخص کردن نقطه شروع و نقطه پایان محدوده تعیین کنید.

هنگام مشخص کردن محدوده، مقدار برگشتی تاپل جدیدی با آیتم‌های مشخص خواهد بود.

مثال

سومین، چهارمین و پنجمین آیتم را برمی‌گرداند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thistuple[2:5])
توجه: جستجو از اندیس ۲ آغاز می‌شود (شامل خود ۲) و در اندیس ۵ به پایان می‌رسد (شامل ۵ نمی‌شود).
به یاد داشته باشید که اولین آیتم اندیس ۰ دارد.

محدوده اندیس‌های منفی

اگر می‌خواهید جستجو را از انتهای تاپل آغاز کنید، اندیس‌های منفی تعیین کنید:

مثال

این مثال آیتم‌ها را از اندیس (شامل خود ) تا اندیس (شامل نمی‌شود) برمی‌گرداند

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thistuple[-4:-1])

تغییر مقدارهای تاپل

پس از اینکه تاپل ایجاد شود، نمی‌توانید مقدارهای آن را تغییر دهید. تاپل‌ها همان‌طور که نامیده می‌شوند غیرقابل تغییر یا immutable هستند.

اما راه حلی وجود دارد. می تواتید تاپل را به لیست تبدیل کنید، لیست را تغییر دهید و مجدداً آنرا به تاپل تبدیل کنید.

مثال

تاپل را به یک لیست تبدیل می‌کند تا بتواند آن را تغییر دهد:

x = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(x)
y[1] = "kiwi"
x = tuple(y)

print(x)

پیمایش در تاپل

می‌توانید با استفاده از حلقه for در تاپل پیمایش کنید:

مثال

در بین آیتم‌ها می‌چرخد و مقدارها را چاپ می‌کند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
for x in thistuple:
  print(x)
در مورد حلقه‌های for در بخش حلقه‌های for در پایتون بیشتر خواهید آموخت.

بررسی وجود یک آیتم

برای تعیین اینکه آیا یک آیتم در تاپل وجود دارد یا نه از کلمه کلیدی in استفاده می‌شود:

مثال

وجود “apple” را در تاپل بررسی می‌کند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
if "apple" in thistuple:
  print("Yes, 'apple' is in the fruits tuple")

اضافه کردن آیتم ها

هنگامی که تاپل ایجاد شد نمی‌توانید به آن آیتم اضافه کنیدو تاپل‌ها تغییرناپذیر هستند.

مثال

نمی‌توانید به تاپل آیتم اضافه کنید:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
thistuple[3] = "orange" # This will raise an error
print(thistuple)


حذف آیتم ها

توجه: نمی‌توانید آیتم‌های یک تاپل را حذف کنید.

تاپل‌ها تغییرناپذیر هستند، بنابراین نمی‌توانید آیتم‌ها را از آن حذف کنید، اما می‌توانید کل تاپل را بطور کامل حذف کنید:

مثال

کلمه کلیدی del می‌تواند یک تاپل را بطور کلی حذف کند:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
del thistuple
print(thistuple) #this will raise an error because the tuple no longer exists


الحاق دو تاپل

برای پیوند دادن (join) دو یا چند تاپل می‌توانید از عملگر + استفاده کنید:

مثال

پیوستن دو تاپل:

tuple1 = ("a", "b" , "c")
tuple2 = (1, 2, 3)

tuple3 = tuple1 + tuple2
print(tuple3)

متدهای تاپل

پایتون دو متد داخلی دارد که می‌توانید برای کار با تاپل‌ها از آنها استفاده کنید.

متد تعریف
count() تعداد دفعات وجود یک مقدار خاص در تاپل را برمی‌گرداند
index() مقدار خاصی را در تاپل جستجو می‌کند و مکان آن را برمی‌گرداند


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش