75 کامل شده تا

انواع داده‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


انواع داده داخلی (Built-in)

در برنامه‌نویسی، نوع داده یک مفهوم مهم است.[۱]

متغیرها می‌توانند انواع داده مختلف را ذخیره کنند و انوع مختلف می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند.

پایتون انواع داده‌ای داخلی زیر را بطور پیش فرض در این دسته‌بندی‌ها دارد:

Text Type: str
Numeric Types: int, float, complex
Sequence Types: list, tuple, range
Mapping Type: dict
Set Types: set, frozenset
Boolean Type: bool
Binary Types: bytes, bytearray, memoryview

به دست آوردن نوع داده

می‌توانید نوع دادهٔ هر شیء را با استفاده از تابع type() به دست آورید:

مثال


تنظیم نوع داده

در پایتون، نوع داده هنگامی تنظیم می‌شود که مقداری را به یک متغیر تخصیص (assign) دهید:

مثال نوع داده امتحان کنید
x = "Hello World" str مشاهدهٔ نتیجه
x = 20 int مشاهدهٔ نتیجه
x = 20.5 float مشاهدهٔ نتیجه
x = 1j complex مشاهدهٔ نتیجه
x = ["apple", "banana", "cherry"] list مشاهدهٔ نتیجه
x = ("apple", "banana", "cherry") tuple مشاهدهٔ نتیجه
x = range(6) range مشاهدهٔ نتیجه
x = {"name": "John", "age": 36} dict مشاهدهٔ نتیجه
x = {"apple", "banana", "cherry"} set مشاهدهٔ نتیجه
x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"}) frozenset مشاهدهٔ نتیجه
x = True bool مشاهدهٔ نتیجه
x = b"Hello" bytes مشاهدهٔ نتیجه
x = bytearray(5) bytearray مشاهدهٔ نتیجه
x = memoryview(bytes(5)) memoryview مشاهدهٔ نتیجه


تنظیم نوع داده خاص

اگر می‌خواهید یک نوع داده تعیین کنید، می‌توانید از توابع سازنده (Constructor) استفاده کنید:

مثال نوع داده امتحان کنید
x = str("Hello World") str مشاهدهٔ نتیجه
x = int(20) int مشاهدهٔ نتیجه
x = float(20.5) float مشاهدهٔ نتیجه
x = complex(1j) complex مشاهدهٔ نتیجه
x = list(("apple", "banana", "cherry")) list مشاهدهٔ نتیجه
x = tuple(("apple", "banana", "cherry")) tuple مشاهدهٔ نتیجه
x = range(6) range مشاهدهٔ نتیجه
x = dict(name="John", age=۳۶) dict مشاهدهٔ نتیجه
x = set(("apple", "banana", "cherry")) set مشاهدهٔ نتیجه
x = frozenset(("apple", "banana", "cherry")) frozenset مشاهدهٔ نتیجه
x = bool(5) bool مشاهدهٔ نتیجه
x = bytes(5) bytes مشاهدهٔ نتیجه
x = bytearray(5) bytearray مشاهدهٔ نتیجه
x = memoryview(bytes(5)) memoryview مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش