75 کامل شده تا

اعداد

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

یک نوع عددی در پایتون وجود دارد:[۱]

  • int
  • float
  • complex

متغیرهای نوع عددی هنگامی ایجاد می‌شوند که یک مقدار به آنها داده شود (هنگام مقداردهی ایجاد می‌شوند):

مثال
x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex


برای بررسی نوع هر شیء در پایتون، از تابع type() استفاده کنید:

مثال
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Int

Int یا عدد صحیح (Integer) یک عدد کامل، مثبت یا منفی، بدون اعشار و با طول نامحدود است.

مثال

Integers:

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Float

Float یا «اعداد ممیز شناور» (floating point number) یک عدد، مثبت یا منفی، شامل یک یا چند رقم اعشار است.

مثال

Floats:

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))


Floatها می‌توانند بصورت نماد علمی با یک “e” برای نشان دادن توان ۱۰ باشند.

مثال

Floats:

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Complex

اعداد مختلط بهمراه یک “j” بعنوان قسمت موهومی (Imaginary) است:

مثال

Complex:

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

تبدیل نوع

می‌توانید یک نوع داده را با متدهای int(), float() و complex() به نوع دیگری تبدیل کنید:

مثال

تبدیل از یک نوع به نوع دیگر:

x = 1 # int
y = 2.8 # float
z = 1j # complex
#convert from int to float:
a = float(x)
#convert from float to int:
b = int(y)
#convert from int to complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))


نکته: نمی‌توانید اعداد مختلط را به نوع عددی دیگری تبدیل کنید.

عدد تصادفی

پایتون برای تولید عدد تصادفی تابع random() ندارد، اما پایتون یک ماژول داخلی به نام random دارد که می‌تواند برای تولید اعداد تصادفی استفاده شود:

مثال

ماژول random را وارد کنید، و یک عدد تصادفی بین ۱ و ۹ تولید کنید:

import random

print(random.randrange(1,10))


در مرجع ماژول Random ما در مورد ماژول Random بیشتر خواهید آموخت.


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش