50 کامل شده تا

آرایه‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون
توجه کنید: پایتون برای آرایه‌ها پشتیبانی داخلی (built-in) ندارد، اما می‌توان از لیست‌های پایتون بعنوان جایگزین استفاده کرد.

Arrays

توجه کنید: This page shows you how to use LISTS as ARRAYS, however, to work with arrays in Python you will have to import a library, like the NumPy library.

Arrays are used to store multiple values in one single variable:[۱]

مثال

یک آرایه شامل نام اتومبیل‌ها ایجاد می‌کند:

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

آرایه چیست؟

آرایه یک متغیر خاص است که می‌تواند بطور همزمان بیش از یک مقدار داشته باشد.

اگر لیستی از آیتم‌ها دارید (برای مثال، لیست نام ماشین‌ها)، ذخیره ماشین‌ها در متغیرهای تکی به شکل زیر می‌شود:

car1 = "Ford"
car2 = "Volvo"
car3 = "BMW"

با این حال، اگر بخواهیم بین این متغیرها پیمایش کنیم و یک ماشین خاص را پیدا کنیم چه؟ و اگر به جای 3 ماشین، 300 ماشین داشته باشیم چه؟

راه حل یک آرایه است!

آرایه می‌تواند چند مقدار را تحت یک نام واحد نگهداری کند و می‌توانید از طریق ارجاع زدن به عدد اندیس به مقدارهای آن دسترسی داشته باشید.


دسترسی به عنصرهای آرایه

با ارجاع زدن به عدد اندیس می‌توانید به یک عنصر آرایه دسترسی داشته باشید.

مثال

مقدار اولین آیتم آرایه را می‌دهد:

x = cars[0]


مثال

مقدار اولین آیتم آرایه را تغییر می‌دهد:

cars[0] = "Toyota"

طول یک آرایه

از متد len() برای به دست آوردن طول آرایه (تعداد عنصرهای داخل آن) استفاده کنید.

مثال

تعداد عنصرهای آرایه cars را برمی‌گرداند:

x = len(cars)


یادداشت: The length of an array is always one more than the highest array index.


پیمایش در میان عنصرهای آرایه

می‌توانید با استفاده از حلقه for in در میان همهٔ عنصرهای آرایه پیمایش کنید.

مثال

هر آیتم در آرایه cars را چاپ می‌کند:

for x in cars:
  print(x)

اضافه کردن عنصرهای آرایه

می‌توان از متد append() برای اضافه کردن عنصر به آرایه استفاده کرد.

مثال

یک عنصر دیگر به آرایه cars اضافه می‌کند:

cars.append("Honda")

حذف عنصرهای آرایه

می‌توان با استفاده از متد pop() عنصری را از آرایه حذف کرد.

مثال

دومین عنصر آرایه cars را حذف می‌کند:

cars.pop(1)


همچنین می‌توان با استفاده از متد remove() عنصری را از آرایه حذف کرد.

مثال

عنصری که مقدار “Volvo” دارد را حذف می‌کند:

cars.remove("Volvo")


توجه کنید: متد لیست remove() فقط اولین وقوع مقدار مشخص شده را حذف می‌کند.

متدهای آرایه

پایتون مجموعه ای از متدهای داخلی دارد که می‌توان برای کار با آرایه ها/ لیست‌ها از آنها استفاده کرد.

متد تعریف
append() عنصری به انتهای لیست اضافه می‌کند
clear() همهٔ عنصرهای لیست را حذف می‌کند
copy() یکی کپی از لیست را برمی‌گرداند
count() تعداد عنصرهای با مقدار خاص را برمی‌گرداند
extend() عنصرهای یک لیست (یا هر iterable ای را) به انتهای لیست جاری اضافه می‌کند
index() اندیس اولین عنصر با مقدار خاص را برمی‌گرداند
insert() عنصری را در مکان تعیین شده اضافه می‌کند
pop() عنصری در مکان تعیین شده را حذف می‌کند
remove() اولین آیتم با مقدار مشخص شده را حذف می‌کند
reverse() ترتیب لیست را معکوس می‌کند
sort() لیست را مرتب می‌کند
توجه: پایتون برای آرایه‌ها پشتیبانی داخلی (built-in) ندارد، اما می‌توان از لیست‌های پایتون بعنوان جایگزین استفاده کرد.


منابع آموزشی