SimpleXML در PHP - دریافت مقدار گره/خاصیت

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
۱مبدل XML
۲مبدل SimpleXML
۳دریافت اطلاعات SimpleXML
۴مبدل XML Expat
۵XML DOM
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

SimpleXML یک افزونه PHP است که به ما اجازه می‌دهد به راحتی داده XML را ویرایش و دریافت کنیم.[۱]

SimpleXML در PHP - دریافت مقادیر گره ها[ویرایش | ویرایش]

دریافت مقادیر گره از فایل "note.xml":

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
$xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: Cannot create object");
echo $xml->to . "<br>";
echo $xml->from . "<br>";
echo $xml->heading . "<br>";
echo $xml->body;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

Tove
Jani
Reminder
Don't forget me this weekend!

یک فایل XML دیگر[ویرایش | ویرایش]

فرض کنید که یک فایل XML به نام "books.xml" داریم، که به صورت زیر است:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bookstore>
 <book category="COOKING">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
 </book>
 <book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
 </book>
 <book category="WEB">
  <title lang="en-us">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
 </book>
 <book category="WEB">
  <title lang="en-us">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
 </book>
</bookstore>

SimpleXML در PHP - دریافت مقدار گره یک عنصر به خصوص[ویرایش | ویرایش]

مثال زیر مقدار گره عنصر <title> را در اولین و دومین عنصر <book> در فایل "books.xml" را دریافت می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object");
echo $xml->book[0]->title . "<br>";
echo $xml->book[1]->title;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


خروجی کد زیر به صورت زیر خواهد بود:

Everyday Italian
Harry Potter

SimpleXML در PHP - دریافت مقادیر گره - حلقه[ویرایش | ویرایش]

مثال زیر در بین تمامی عناصر <book> درون فایل "books..xml" پیمایش می‌کند، و مقادیر گره عناصر <title>،<author>،<year> و <price> را دریافت می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object");
foreach($xml->children() as $books) {
  echo $books->title . ", ";
  echo $books->author . ", ";
  echo $books->year . ", ";
  echo $books->price . "<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

Everyday Italian, Giada De Laurentiis, 2005, 30.00
Harry Potter, J K. Rowling, 2005, 29.99
XQuery Kick Start, James McGovern, 2003, 49.99
Learning XML, Erik T. Ray, 2003, 39.95

SimpleXML در PHP - دریافت مقادیر خاصیت ها[ویرایش | ویرایش]

مثال زیر مقدار خاصیت "category" اولین عنصر <book> و مقدار خاصیت "lang" عنصر <title> در دومین عنصر <book> را دریافت می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object");
echo $xml->book[0]['category'] . "<br>";
echo $xml->book[1]->title['lang'];
?>


مشاهدهٔ نتیجه


خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

COOKING
en

SimpleXML در PHP - دریافت مقادیر خاصیت ها - حلقه[ویرایش | ویرایش]

مثال زیر مقادیر خاصیت عناصر <title> در فایل "books.xml" را دریافت می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object");
foreach($xml->children() as $books) {
  echo $books->title['lang'];
  echo "<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

en
en
en-us
en-us

مطالب بیشتر در مورد SimpleXML در PHP[ویرایش | ویرایش]

برای اطلاعات بیشتری در مورد توابع SimpleXML در PHP، مرجع SimpleXML در PHP ما را مشاهده کنید.


منابع آموزشی[ویرایش]