JSON

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
۱تاریخ و زمان
۲دستور Include
۳مدیریت فایل
۴باز کردن/خواندن فایل
۵ساختن/نوشتن فایل
۶آپلود فایل
۷کوکی‌ها
۸Sessions
۹فیلترها
۱۰فیلترهای پیشرفته
۱۱JSON در PHP
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

JSON چیست؟[ویرایش | ویرایش]

JSON (سرواژهٔ: JavaScript Object Notation) است و یک شیوه نوشتار برای ذخیره‌سازی و تبادل داده‌ها است. [۱]

از آنجایی که فرمت JSON یک فرمت بر مبنای متن است، ارسال آن از طریق سرور و استفاده به عنوان یک فرمت داده در هر زبان برنامه‌نویسی ای آسان است.

PHP و JSON[ویرایش | ویرایش]

PHP تعدادی توابع پیش‌فرض برای مدیریت JSON دارد.

ابتدا، ما نگاهی به این دو تابع خواهیم انداخت:

  • json_encode()
  • json_decode()

PHP - تابع json_encode()[ویرایش | ویرایش]

تابع json_encode() برای تبدیل یک مقدار به فرمت JSON استفاده می‌شود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال نحوه تبدیل یک آرایه associative را به یک شیء JSON نشان می‌دهد:

<?php
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);

echo json_encode($age);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال نحوه تبدیل یک آرایه بر مبنای اندیس (indexed array) را به یک آرایه JSON را نشان می‌دهد:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

echo json_encode($cars);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


PHP - تابع json_decode()[ویرایش | ویرایش]

تابع json_decode() برای تبدیل یک شیء JSON به یک شیء PHP یا یک آرایه associative استفاده می‌شود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال اطلاعات JSON را به یک شیء PHP تبدیل می‌کند:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj));
?>


مشاهدهٔ نتیجه


تابع json_decode() به صورت پیشفرض یک شیء برمی‌گرداند. تابع json_decode() پارامتر دومی هم دارد، و زمانی که مقدار پارامتر دوم true باشد، اشیاء JSON به آرایه‌های associative تبدیل می‌شوند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال داده JSON را به یک آرایه associative در PHP تبدیل می‌کند:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj, true));
?>


مشاهدهٔ نتیجه


PHP - دسترسی به مقادیر تبدیل شده[ویرایش | ویرایش]

در اینجا دو مثال از نحوه دسترسی به مقادیر تبدیل شده از یک شیء و از یک آرایه associative وجود دارد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال نحوه دسترسی به مقادیر یک شیء PHP را نشان می‌دهد:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

echo $obj->Peter;
echo $obj->Ben;
echo $obj->Joe;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال نحوه دسترسی به مقادیر یک آرایه associative در PHP را نشان می‌دهد:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

echo $arr["Peter"];
echo $arr["Ben"];
echo $arr["Joe"];
?>


مشاهدهٔ نتیجه


PHP - پیمایش در بین مقادیر[ویرایش | ویرایش]

همچنین شما می‌توانید در بین مقادیر به وسیله یک حلقه foreach() پیمایش کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال نحوه پیمایش بین مقادیر یک شیء PHP را نشان می‌دهد:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

foreach($obj as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

این مثال نحوه پیمایش بین مقادیر یک آرایه associative در PHP را نشان می‌دهد:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

foreach($arr as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی[ویرایش]