مرتب‌سازی آرایه‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

عناصر درون یک آرایه را می‌توان به صورت الفبایی یا عددی، به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرد. [۱]

توابع مرتب سازی آرایه ها در PHP

در این فصل در ادامه ما نگاهی به توابع مرتب‌سازی آرایه در PHP خواهیم انداخت:

  • تابع sort() - مرتب‌سازی آرایه به صورت صعودی
  • تابع rsort() - مرتب‌سازی آرایه‌ها به صورت نزولی
  • تابع asort() - مرتب‌سازی آرایه‌های associative به صورت صعودی با توجه به مقادیر آنها
  • تابع ksort() - مرتب‌سازی آرایه‌های associative به صورت نزولی با توجه به مقدار کلید آنها
  • تابع arsort() - مرتب‌سازی آرایه‌های associative به صورت نزولی، با توجه به مقدار آنها
  • تابع krsort() - مرتب‌سازی آرایه‌های associative به صورت نزولی، با توجه به مقدار کلید آنها

مرتب سازی آرایه ها به صورت صعودی - تابع sort()

مثال زیر، عناصر آرایه $cars را بر اساس حروف الفبا و صعودی مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال زیر، عناصر موجود در آرایه $numbers را به صورت صعودی و عددی مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرتب سازی آرایه ها به صورت نزولی - تابع rsort()

مثال زیر، عناصر آرایه $cars را به صورت نزولی و براساس حروف الفبا مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال زیر، عناصر موجود در آرایه $numbers را به صورت عددی و نزولی مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرتب سازی آرایه (مرتب سازی صعودی)، با توجه به مقدار - تابع asort()

مثال زیر یک آرایه associative را به صورت صعودی، با توجه به مقدار آن مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرتب سازی آرایه (مرتب سازی صعودی)، با توجه به مقدار کلید - تابع ksort()

مثال زیر، یک آرایه associative را به صورت صعودی، و بر اساس مقدار کلیدش مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرتب سازی آرایه (مرتب سازی نزولی)، با توجه به مقدار - تابع arsort()

مثال زیر یک آرایه associative را به صورت نزولی، و بر اساس مقدار آن مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرتب سازی آرایه (به صورت نزولی)، با توجه به مقدار کلید - تابع krsort()

این مثال، یک آرایه associative را به صورت نزولی، با توجه به مقدار کلید مرتب می‌کند:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل در مورد آرایه ها در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع آرایه، مرجع کامل آرایه‌ها در PHP را مشاهده کنید.

این مرجع شامل توضیحات خلاصه و مثال‌هایی از نحوه استفاده برای هر تابع است!

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی