متغیر Superglobal - متغیر $_POST

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند.[۱]

متغیر $_POST در PHP

متغیر $_POST یک متغیر super global است که برای جمع‌آوری اطلاعات بعد از ثبت یک فرم HTML با روش ارسال (method="post". $_POST) استفاده می‌شود. متغیر $_POST برای پاس‌دادن متغیرها بسیار کاربرد دارد.

این مثال به شما یک فرم که شامل یک فیلد ورود داده و یک دکمه ثبت را نشان می‌دهد. زمانی که کاربر اطلاعات را با زدن روی "Submit" ثبت می‌کند، اطلاعات فرم به فایل مشخصی که در خاصیت action در تگ <form> مشخص شده ارسال می‌کند. در این مثال ما به خود فایل برای پردازش اطلاعات فرم اشاره می‌کنیم. اگر شما می‌خواهید که فایل PHP دیگری اطلاعات را پردازش کند، نام فایل را با نام فایل خود جابه‌جا کنید. سپس، ما می‌توانیم از متغیر سراسری $_POST برای جمع‌آوری مقادیر فیلد ورودی استفاده کنیم:

مثال

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجه


نکته: شما مطالب بیشتری را در مورد متغیر $_POST در فصل فرم‌های PHP خواهید آموخت.


منابع آموزشی