متغیرهای Superglobal - متغیر $_SERVER

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند.[۱]

متغیر $_SERVER

$_SERVER یک متغیر سراسری PHP است که اطلاعاتی در مورد سربرگ‌ها (Header)، مسیرها (Path) و مکان‌های اسکریپت (Script locations) را نگهداری می‌کند.

مثال زیر، نحوه استفاده از برخی از عناصر را در آرایه سراسری $_SERVER نشان می‌دهد:

مثال

<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
?>مشاهدهٔ نتیجه


جدول زیر، مهمترین عناصر درون آرایه $_SERVER را لیست کرده‌است:

عنصر/کد توضیحات
$_SERVER['PHP_SELF'] نام فایل اسکریپت در حال اجرا را برمی‌گرداند
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'] نسخهٔ واسط دروازه مشترک (CGI) که توسط سرور استفاده می‌شود را برمی‌گرداند
$_SERVER['SERVER_ADDR'] آی‌پی آدرس سرور را برمی‌گرداند
$_SERVER['SERVER_NAME'] نام سرور (مانند www.motocode.ir) را برمی‌گرداند
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] نام و مشخصات وب سرور را برمی‌گرداند (مانند Apache/2.2.24)
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] نام و نسخه پروتکل اطلاعات را برمی‌گرداند (مانند HTTP/1.1)
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] نوع متد درخواستی که برای دسترسی به صفحه استفاده شده‌است را برمی‌گرداند
$_SERVER['REQUEST_TIME'] زمان شروع درخواست را برمی‌گرداند (مانند ۱۳۷۷۶۸۷۴۹۶)
$_SERVER['QUERY_STRING'] درخواست متنی (query string) را در صورتی که به صفحه از طریق درخواست متنی دسترسی پیدا شده باشد را برمی‌گرداند
$_SERVER['HTTP_ACCEPT'] سربرگ (header) مورد قبول را از درخواست فعلی برمی‌گرداند
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] Charset مورد قبول سربرگ (header) را برمی‌گرداند
$_SERVER['HTTP_HOST'] سربرگ میزبان (host) را برمی‌گرداند
$_SERVER['HTTP_REFERER'] URL کامل صفحه جاری را برمی‌گرداند (قابل اعتماد نیست زیرا که بیشتر نرم‌افزارها از آن پشتیبانی نمی‌کنند)
$_SERVER['HTTPS'] آیا اسکریپت به وسیله یک درخواست امن اجرا شده‌است؟
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] آی‌پی محلی را که کاربر صفحه جاری را می‌بیند، برمی‌گرداند
$_SERVER['REMOTE_HOST'] نام میزبانی را که کاربر از آن صفحه جاری را می‌بیند را برمی‌گرداند
$_SERVER['REMOTE_PORT'] شماره پورت‌هایی را که روی دستگاه کاربر برای ارتباط با وب سرور در نظر گرفته شده‌است را برمی‌گرداند
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] مسیر مطلق اسکریپت در حال اجرا را برمی‌گرداند
$_SERVER['SERVER_ADMIN'] مقداری را که به مسیر SERVER_ADMIN در تنظیمات وب سرور داده شده‌است را برمی‌گرداند. (اگر اسکریپت شما روی ماشین مجازی اجرا می‌شود، این مقدار برابر با مقداری است که برای آن ماشین مجازی تعریف شده‌است) (همانند someone@wmotocode.ir)
$_SERVER['SERVER_PORT'] شماره پورت‌هایی را که روی سرور برای ارتباطات وب سرور استفاده می‌شود را برمی‌گرداند (همانند ۸۰)
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE'] نسخه سرور و نام ماشین مجازی که به صفحه‌های ساخته شده توسط سرور اضافه شده‌اند را برمی‌گرداند
$_SERVER['PATH_TRANSLATED'] مسیر فایل اسکریپت جاری را بر اساس فایل سیستم برمی‌گرداند
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] مسیر اسکریپت جاری را برمی‌گرداند
$_SERVER['SCRIPT_URI'] URI فایل اسکریپت جاری را برمی‌گرداند


منابع آموزشی