عملگرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

عملگرها برای انجام عملیات‌هایی روی متغیرها و مقادیر استفاده می‌شوند. [۱]

PHP عملگرها را درون گروه‌های زیر دسته‌بندی می‌کند:

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای مقداردهی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای افزایش/کاهش
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای مقادیر رشته‌ای (String)
  • عملگرهای آرایه
  • عملگرهای مقداردهی شرطی

عملگرهای ریاضی در PHP

عملگرهای ریاضی با مقادیر عددی برای انجام عملیاتهای معمول ریاضی، همانند جمع، تفریق، توان رسانی و… استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال نتیجه مشاهده کنید
+ جمع $x + $y حاصل جمع متغیر $x و $y نتیجه
- تفریق $x - $y تفاضل متغیر $x با $y نتیجه
* ضرب $x * $y حاصل ضرب $x با $y نتیجه
/ تقسیم $x / $y حاصل تقسیم $x و $y نتیجه
% باقی مانده $x % $y باقی مانده تقسیم $x و $y نتیجه
** توان رسانی $x ** $y حاصل به توان رسیدن متغیر $x به توان $y نتیجه

عملگرهای مقداردهی در PHP

عملگرهای مقداردهی با مقادیر عددی برای مقداردهی یک متغیر استفاده می‌شوند.

ساده‌ترین عملگر مقداردهی در PHP is "=" است. این بدان معناست که عملوند سمت چپ با مقدار عملوند سمت راست مقداردهی می‌شود.

عملگر مقداردهی دستور همسان توضیحات مشاهده کنید
x = y x = y عملوند سمت چپ را با مقدار عملوند سمت راست مقداردهی می‌کند مشاهدهٔ نتیجه
x += y x = x + y جمع مشاهدهٔ نتیجه
x -= y x = x - y تفریق مشاهدهٔ نتیجه
x *= y x = x * y ضرب مشاهدهٔ نتیجه
x /= y x = x / y تقسیم مشاهدهٔ نتیجه
x %= y x = x % y محاسبه باقی مانده تقسیم مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای مقایسه ای در PHP

عملگرهای مقایسه ای PHP برای مقایسه دو مقدار (عددی یا متنی) استفاده می‌شوند:

عملگر نام مثال نتیجه مشاهده کنید
== تساوی $x == $y در صورتی که مقدار $x با $y برابر باشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
=== تساوی نوع و مقدار عملوندها $x === $y در صورتی که مقدار و نوع $x با مقدار و نوع $y برابر باشد مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
!= نابرابری $x != $y در صورتی که مقدار $x با $y برابر نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
<> نابرابری $x <> $y در صورتی که مقدار $x با $y برابر نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
!== نابرابری مقدار و نوع دو عملوند $x !== $y در صورتی مقدار و نوع $x با مقدار و نوع $y برابر نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
> بزرگتر از $x > $y در صورتی که $x بزرگتر از $y باشد مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
< کوچکتر از $x < $y در صورتی که $x کوچکتر از $y باشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
>= بزرگتر یا مساوی $x >= $y در صورتی که مقدار $x بزرگتر یا مساوی با مقدار $y باشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
<= کوچکتر یا مساوی $x <= $y در صورتی که مقدار $x کوچکتر یا مساوی با مقدار $y باشد، مقدار true را برمی‌گرداند نتیجه
<=> Spaceship $x <=> $y یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از صفر را با توجه به اینکه مقدار $x کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از $y باشد، برمی‌گرداند. این عملگر در نسخه 7 PHP اضافه شد. نتیجه

عملگرهای افزایش / کاهش در PHP

عملگرهای افزایش برای افزایش مقدار یک متغیر استفاده می‌شوند.

عملگرهای کاهش برای کاهش مقدار یک متغیر استفاده می‌شوند.

عملگر نام توضیحات مشاهدهٔ نتیجه
++$x پیش افزایش مقدار x را یک واحد افزایش می‌دهد، و x را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
$x++ پس افزایش مقدار x را برمی‌گرداند، و سپس مقدار x را یک واحد افزایش می‌دهد مشاهدهٔ نتیجه
--$x پیش کاهش مقدار x را یک واحد کاهش می‌دهد، و x را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
$x-- پس کاهش مقدار x را برمی‌گرداند، و سپس مقدار x را یک واحد کاهش می‌دهد مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای منطقی در PHP

در عملگرهای منطقی برای ترکیب دستورات شرطی استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال توضیحات مشاهده کنید
and And (و) $x and $y در صورتی که دو شرط $x و $y برقرار باشند، مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
or Or (یا) $x or $y در صورتی که یکی از دو شرط $x و $y برقرار باشد مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
xor Xor $x xor $y در صورتی که یکی از دو شرط $x و $y برقرار باشد مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
&& And (و) $x && $y در صورتی که دو شرط $x و $y برقرار باشند، مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
|| Or (یا) $x || $y در صورتی که یکی از دو شرط $x و $y برقرار باشد مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
! Not (نابرابری) !$x در صورتی که شرط $x برقرار نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه

عملگر مقادیر رشته ای (String)

PHP دو عملگر دارد که به صورت مخصوص برای مقادیر رشته‌ای (متنی) طراحی شده‌اند.

عملگر نام مثال نتیجه مشاهده کنید
. الحاق رشته‌ها $txt1. $txt2 دو متغیر $txt1 و $txt2 را به یک دیگر الحاق می‌کند مشاهدهٔ نتیجه
.= الحاق رشته‌ها به صورت مقداردهی $txt1. = $txt2 متغیر $txt2 را به متغیر $txt1 می‌چسباند مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای آرایه در PHP

عملگرهای آرایه برای مقایسه آرایه‌ها در PHP استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال نتیجه مشاهده کنید
+ اتصال $x + $y اتصال دو آرایه $x و $y مشاهدهٔ نتیجه
== برابری مقدار $x == $y در صورتی که آرایه $x و آرایه $y مقادیر یکسانی داشته باشند مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
=== برابری مقدار و نوع آرایه $x === $y در صورتی که آرایه $x و آرایه $y مقادیر و نوع داده یکسانی داشته باشند، مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
!= نامساوی بودن آرایه‌ها $x != $y در صورتی که آرایه $x با آرایه $y برابر نباشد مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
<> نامساوی بودن آرایه‌ها $x <> $y در صورتی که آرایه $x با آرایه $x برابر نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه
!== نامساوی بودن داده‌ها و نوع آرایه‌ها $x !== $y در صورتی که آرایه $x با آرایه $y نه از نظر مقدار و نه از نظر نوع داده با یک دیگر برابر نباشند، مقدار true را برمی‌گرداند مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای مقدار دهی شرطی در PHP

عملگرهای مقداردهی شرطی برای مقداردهی یک متغیر با توجه به یک شرط استفاده می‌شوند:

عملگر نام مثال نتیجه مشاهده کنید
?: سه‌گانه (Ternary) $x = expr1 ? expr2: expr3 مقدار متغیر $x را برمی‌گرداند.

مقدار متغیر $x برابر با expr2 است در صورتی که شرط expr1 برقرار باشد مقدار متغیر $x برابر با expr3 است در صورتی که شرط expr1 برقرار نباشد

مشاهدهٔ نتیجه
?? بررسی Null بودن $x = expr1 ?? expr2 مقدار متغیر $x را برمی‌گرداند.

مقدار متغیر $x برابر با expr1 است در صورتی که expr1 وجود داشته باشد و NULL نباشد.

اگر expr1 وجود نداشته باشد یا برابر با NULL باشد، مقدار متغیر $x برابر خواهد بود با expr2.

این عملگر در نسخهٔ ۷ PHP اضافه شده‌است.

مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی